Chefer frias från ansvar av hovrätten

Hovrätten friar de två tidigare cheferna i Krokoms kommun. Domstolen anser inte att de kan vara ansvariga för att en socialsekreterare tagit sitt liv. Hovrätten gör därmed en annan bedömning än tingsrätten.

Två före detta chefer i Krokoms kommun var åtalade för arbetsmiljöbrott - vållande till annans död - efter att en socialsekreterare tagit sitt liv. Socialsekreteraren började må dåligt under hösten 2009. Det fanns samarbetssvårigheter mellan honom och hans närmste chef. Socialsekreteraren ville bli omplacerad eller få en annan chef. Efter en anmälan av arbetskamraterna om att han mådde dåligt och att något måste göras för att förbättra hans situation, gjordes en mobbningsutredning. Utredningen kom fram till att det inte förekommit någon mobbning.

Kommunen meddelade därefter att de avsåg att meddela socialsekreteraren en varning, men ändrades sig och underrättade istället om avsked. Den dag överläggningen om avsked skulle äga rum, tog socialsekreteraren sitt liv.

Åklagaren menade att cheferna av oaktsamhet orsakat socialsekreterarens sjukdom och död genom att de åsidosatt vad som ålegat dem enligt arbetsmiljölagen för att förebygga ohälsa. Det var fråga om ett medvetet risktagande av allvarligt slag.

Tingsrätten kom fram till att cheferna vållat socialsekreterarens död.

Hovrätten gör en annan bedömning och friar cheferna från ansvar för arbetsmiljöbrott. Domstolen anser det fanns brister i chefernas hantering av socialsekreterarens situation. Cheferna borde ha undersökt om det gick att anpassa arbetsförhållandena eller om det fanns möjligheter att omplacera honom. De har inte heller kartlagt hans rehabiliteringsbehov.  Men med hänsyn till socialsekreterarens egen inställning och svårigheterna att i praktiken åstadkomma tillfredsställande lösningar menar domstolen att chefernas oaktsamhet i dessa avseenden inte är så klandervärd att den är straffbar.

Däremot menar domstolen att oaktsamheten beträffande mobbningsutredningen är mer omfattande. Det finns dock inga tydliga föreskrifter om hur mobbningsutredningar ska genomföras konstater domstolen. Regelverket är mycket generellt, vilket lämnar utrymme för skiftande tolkningar. Det måste därmed också tolereras ett större utrymme för felbedömningar och misstag än när det finns detaljerade föreskrifter som reglerar en viss situation eller visst förhållande. Domstolen kommer därför fram till att inte heller bristerna i anslutning till mobbningsutredningen ska bedömas som straffbart oaktsamma.

Domstolen konstaterar att en av cheferna undertecknat en underrättelse om avsked utan att det fanns tillräckliga skäl för avsked. Även om det var en felbedömning av chefen att det fanns grund för avsked, så utgör ett felaktigt avskedande inte i sig ett arbetsmiljöbrott menar domstolen. Ett avskedande som saknar grund kan ogiltigförklaras och föranleda skadestånd. Det var inte chefen som ensam agerade för att avskeda socialsekreteraren, utan chefen litade på personalchefens uppgifter om att det fanns juridiskt hållbara skäl för avskedande.  Med hänsyn till detta anser domstolen att chefens oaktsamhet inte är så klandervärd att den är straffbar. 

En av nämndemännen anser att tingsrättens dom skulle fastställas och att cheferna skulle fällas för grovt arbetsmiljöbrott.