Chefspusslet ofta ohållbart

När man hör chefer vittna om sin arbetssituation så är det lätt att få bilden av en hel hög med små pusselbitar. Allt ska in på rätt plats, det ska bli en helhet och ett motiv, men går pusslet verkligen ihop? Är det för många bitar att ha hand om?

Vi pratar ofta om livspusslet: Hur vi får vardagen att gå ihop med jobb, vänner, familj och alla våra åtaganden. Hur vi skapar och upprätthåller balans och hinner allt vi vill. Chefsrollen handlar mycket om att få ihop en helhet – om avväganden, koll på organisationens uppdrag och vart man är på väg. Samtidigt ser vi att många chefer har så komplexa uppdrag och så bristande förutsättningar när det gäller resurser och mandat att det blir svårt att få ihop det arbetet.

Förutsättningar, inte person

Det är lätt att peka ut chefer för att de är på ett visst sätt eller inte kan det som krävs, men mycket forskning visar på att det ofta handlar om förutsättning och organisation snarare än person. Vad är det som krävs för ett fungerande chefs- och ledarskap? Och hur ska en organisation se ut för att vara hållbar både för chefer och för medarbetare?

I vår undersökning bland chefer inom individ- och familjeomsorgen tidigare i vår svarade många att de inte har möjlighet att arbeta professionellt och ofta känner sig trängda mellan professionen eller medarbetarnas syn på vad som ska göras och resurserna som finns. Åtta av tio anser att de har hög eller mycket hög arbetsbelastning. Nästan lika många bedömer att deras medarbetare har hög eller mycket hög arbetsbelastning. Ett viktigt skäl till den situationen är också den höga personalomsättningen. Både chefer och medarbetare sover dåligt och är stressade till följd av hur det ser ut på jobbet.

Mer kontroll, mindre tillit

Med allt fler IT-system och en ökad professionalisering också inom administrationen så ser vi en trend där stödfunktionerna bli allt mer konsultativa och på distans. HR blir samlade specialistfunktioner som är inne i vissa svårare ärenden och topprekryteringar, men enhetscheferna får klara mycket av rekryteringen och den höga personalomsättningen på egen hand. Ekonomiredovisningen kräver fler olika system och inloggning. Och allt ska göras av chefer eller respektive användare. Några får utforma egna nyckeltal i den nya uppföljningen, trots att de egentligen har en helt annan profession.

Utrymmet för att leda och skapa kultur för förbättringar och verksamhetsutveckling blir inte så stort när tilliten till professionen minskar och det införs allt mer kontroll. Det finns idéer om hur pusslet ska gå ihop, bland annat i regeringens seminarier om professionens roll, de nya skrivningarna om tjänstemannarollen i förslaget till ny kommunallag och flera forskningsprojekt om chefsrollen. Nu gäller det att hjälpa till med det pusslet. Att sortera ut bitarna. Chefspusslet måste gå ihop om välfärden ska fungera.