Dags att satsa på psykoterapeuterna!

När psykoterapeutprogram och grundutbildningar i psykoterapi läggs ner eller begränsas, begränsas och likriktas samtidigt utbudet. Psykoterapin behövs! Denna vecka samlas hundratals psykoterapeuter på Psykoterapimässan.  

Just nu pågår Psykoterapimässan i Stockholm. En mässa som samlar flera hundra engagerade och välutbildade åhörare och kända internationella och svenska föreläsare. Visste ni att det i genomsnitt tar 11–12 år att utbilda sig till legitimerad psykoterapeut? Det är betydligt längre tid än andra akademiska examina. 

Under den tiden har studenten skaffat sig ett grundyrke (exempelvis socionom, psykolog, sjuksköterska, läkare), inhämtat grundläggande kunskaper i psykoterapi (45–60 hp), gått i egenterapi (vanligt krav), arbetat i minst två år med psykoterapeutiska arbetsuppgifter, gått i ytterligare egenterapi samt genomfört psykoterapeutprogram om 90 hp. 

För få tjänster, för få utbildningsplatser

Trots att psykisk ohälsa orsakar samhället gigantiska kostnader och orsakar stort lidande för den enskilde gör samhället inte tillräckligt mycket för att bekämpa den. Det är väl känt och beforskat att psykoterapi har effekt. Ändå finns knappt några psykoterapeuttjänster, för få utbildningsplatser och alltför små incitament när det gäller löneutveckling för att locka folk till att utbilda sig. 

Efter 11–12 års utbildning tjänar 75 procent av psykoterapeuterna mindre än 42.500 kr/månad, 10 procent tjänar mera än 45 tusen kronor- och medellönen efter 11 -12 års utbildning är 36.600 kr i månaden.  Det säger faktiskt något om samhällets syn på psykisk ohälsa.

Den psykiska ohälsan hos barn i åldern 10–17 år har ökat med över 100 procent på tio år. För vuxna 18–24 är ökningen närmare 70 procent. (S-styrelsen dec. 2017. ) Förskrivningen av antidepressiva medel har samtidigt ökat. När barn och unga tidigt får psykiska diagnoser ökar risken för självmordsförsök och självmord längre upp i livet. Men med tidiga insatser går det att förebygga psykiska problem. Vid tidig upptäckt av depression och ångest rekommenderar Socialstyrelsen psykologisk behandling i sina riktlinjer. Det innefattar psykoterapi. Idag är det långa köer till BUP och psykiatrin och det saknas psykoterapeuter. 

Utbudet minskar

Psykologer, psykiatriker och kuratorer anställs oftast utifrån sina grundyrken. Vem som ska behandla och hur, är ofta höljt i dunkel. Psykoterapi är sällan ett självklart förstahandsval vid behandling av psykisk ohälsa trots att det klarlagts att psykoterapi av legitimerad psykoterapeut och med godkända metoder är verksamt. Om psykoterapi hos legitimerad psykoterapeut skulle ingå i Försäkringskassans högkostnadsskydd skulle många fler kunna komma i åtnjutande av tidiga insatser och rätt behandling. Idag är psykoterapi en plånboksfråga vilket inte borde vara acceptabelt. 

Samtidigt som behovet av legitimerade psykoterapeuter är större än någonsin minskar antalet yrkesverksamma psykoterapeuter. Tillgången till legitimerade psykoterapeuter är mycket ojämnt fördelad över landet. Det går att rekrytera legitimerade psykoterapeuter i storstäderna medan det i Norrland och i andra glesbygdsområden är näst intill omöjligt. Det strider mot målet i Hälso- och sjukvårdslagen om vård på lika villkor. 90 procentav de legitimerade psykoterapeuterna är över 50 år och kommer sannolikt gå in pension inom 15 år. Detta tycks ingen ha uppmärksammat vad gäller antal utbildningsplatser.

Säkerställ framtidens psykoterapeuter!

För att möta patienters olika behov är det viktigt att säkerställa att det finns tillräckligt många utbildningsplatser för att möta det framtida behovet. Vi borde också säkerställa att psykoterapeututbildningen även i framtiden kommer att vara tvärprofessionell och innehålla flera olika inriktningar för att passa patienters skiftande behov. 

Flera psykoterapeutprogram rymmer i dag både en allmän del och en del som endast riktar sig till psykologer. Vi vet ännu inte hur det kommer att påverka utbudet av leg.psykoterapeuter men det är oroande om det får till konsekvens att färre leg.psykoterapeuter med varierande grundutbildning utbildas.  

När psykoterapeutprogram och grundutbildningar i psykoterapi läggs ner eller begränsas, begränsas och likriktas samtidigt utbudet vilket är en farlig utveckling för alla dem som behöver hjälp. Återväxt av psykoterapeuter är en ödesfråga i kampen mot psykisk ohälsa. Akademikerförbundet SSR kommer därför att fortsätta följa och bevaka och påverka den med alla de medel som står till buds.