Dags för ett arbetsliv för jämställda män

Hur vill vi leva våra liv och vågar vi satsa på familj och hälsa? Vi måste se till att föräldravänliga arbetsplatser också är det för män. Och vi måste prata om mäns mående. 

Internationella mansdagen instiftades 1999 och kom till för att sätta fokus på pojkars och mäns hälsa och välbefinnande, jämställdhet, relationer, familj, uppmärksamma mäns bidrag till samhället, förbättrade relationer samt lyfta fram positiva manliga förebilder. Det är viktiga frågor detta!

Enligt undersökningar ökar antalet sjukskrivningar för psykisk ohälsa numera mer för män än för kvinnor men kvinnor dominerar fortfarande de stora stressjukdomsyrkena, såsom lärare, vård- och omsorgspersonal och socialsekreterare. Vad som är skälet till att mäns psykiska ohälsa ökar är inte fastställt men en orsak kan vara att de tar ett större ansvar för familj och hushåll än tidigare. Bakom många stressrelaterade sjukdomar ligger en hög arbetsbelastning och där spelar även familjesituationen och möjlighet att få livspusslet att gå ihop in. Detta har länge påverkat kvinnors hälsa. Kan det alltså vara så att den ökade jämställdheten börjat påverka även männen?

Samhällsnormer påverkar i vilken utsträckning som män och kvinnor sjukskrivs för att de mår psykiskt dåligt och det kan även finnas kulturella skillnader i hur tillåtet det är att visa svaghet. En riktig karl gråter inte, eller? Trots detta finns det bara en väg framåt och män som delar ansvaret för både hem och barn med sin kvinnliga partner måste i alla lägen ses som förebilder. Män som tar ut föräldraledighet, män som lämnar och hämtar sina barn på förskolan, män som vabbar trots att de kan känna oro för hur arbetsgivare och andra ser på dem. 

Du har också rätt att vara förälder

Det är dessvärre normalt att känna oro inför att begära föräldraledigt av sin arbetsgivare. Kanske känns det som att man smiter från jobbet – i synnerhet om man är man – och överlämnar de egna arbetsuppgifterna till redan överbelastade kollegor. Glöm då inte att den som tänker så är långt ifrån ensam om att ha familj. Hur ser du själv på dina kollegor som är föräldralediga? Troligtvis ser du det som något helt naturligt. Finns det utrymme att prata om sådant på jobbet? Sådant som upplevelser att det förväntas mer av män, att de alltid ska vara tillgängliga och jobba över.

Undersökningar visar att inställningen hos chefer och kollegor spelar roll för hur mycket föräldraledighet man tar. Framförallt för pappor. En föräldravänlig arbetsplats gör skillnad för hur man väljer att fördela ansvaret i hemmet. Då talar vi om en arbetsplats där arbetsgivaren anstränger sig för att medarbetarna ska kunna förena sitt arbete med privatliv och familjeliv. Till exempel genom möjlighet till flexibelt arbetsliv och möjlighet att jobba hemma.

Alla arbetsgivare är skyldiga att arbeta aktivt för att deras anställda ska kunna förena arbetet med familjelivet enligt diskrimineringslagen. Föräldrar skyddas också av föräldraledighetslagens regler om att de får gå ner i tid under småbarnsåren samt har rätt att vara hemma med sjukt barn. Föräldralediga har ett extra skydd mot försämrade anställningsvillkor och ska få samma löneutveckling som de hade fått om de inte varit lediga. I grund och bottenhandlar det om att kvinnor och män ska kunna utvecklas och delta i arbetslivet på samma villkor under hela sitt yrkesliv. 

Ni tjänar mer på att dela lika

I genomsnitt tar män bara ut en fjärdedel av föräldrapenningdagarna. Kvinnor är med andra ord hemma med barnen under betydligt längre tid. Den vanligaste anledningen brukar heta plånboken. Många tror att man tjänar ekonomiskt på att den av föräldrarna som tjänar minst pengar tar ut störst del av föräldraledigheten. Men det stämmer inte alltid. Om din arbetsgivare har tecknat kollektivavtal har du oftast rätt till föräldralön som kompletterar föräldrapenningen under föräldraledigheten. 

Föräldralönen är en extra lön från arbetsgivaren utöver den ersättning som försäkringskassan betalar i form av föräldrapenning. Det innebär att familjer tjänar mer på att dela lika på föräldraledigheten. Hur mycket föräldralön du kan få beror bland annat på vilket kollektivavtal du omfattas av och hur länge du har varit anställd. Hör med din arbetsgivare om vilka regler som gäller för föräldralön på din arbetsplats.

Det finns en föråldrad föreställning om att föräldraledighet skulle vara någonting som hindrar den individuella utvecklingen. Idag ser många på det som något positivt. Det kan till och med vara en fördel att inkludera det i sitt CV när man söker jobb och även bra för den långsiktiga karriären. För att inte tala om de positiva effekter det har när det gäller relationen med både barnet och den andra föräldern. Även rent samhällsekonomiskt är det mer effektivt om kvinnor och män delar på ansvaret för barnen. Det borde leda till att män och kvinnor inte betraktas olika på arbetsmarknaden utan i stället uppmärksammas för sin kompetens.