De förtroendevaldas viktiga roll

De nya reglerna om aktiva åtgärder är ett steg i rätt riktning i arbetet mot diskriminering. Jag är så glad att det finns de som vägrar ge upp förhoppningen om att det går att förändra och utveckla verksamheter, strukturer och normer.

Om några veckor börjar de nya reglerna om aktiva åtgärder att gälla. Ett viktigt verktyg i det förebyggande arbetet mot diskriminering. För att arbetsgivare ska lyckas med sitt arbete är det viktigt att de förstår nyttan av ett likabehandlingsperspektiv i verksamheten, och att de också ser fackliga representanter som en medpart som strävar mot samma mål. Utan dessa delar är det svårt att utveckla verksamheten och förändra de strukturer som ofta ligger till grund för diskriminering.

Lag och dialog

Jag har precis avslutat dag ett av två på en utbildning jag håller om likabehandling och aktiva åtgärder utifrån Diskrimineringslagen. Jag blir så glad av att träffa engagerade och intresserade fackligt förtroendevalda som liksom jag tycker att dessa frågor är oerhört viktiga.

Dessa personer har tillsammans med många andra insett hur viktigt det är med lokal representation som ett sätt att påverka på arbetsplatsen. De tror och hoppas på att facklig verksamhet genom både lag och avtal men också dialog kan leda till en utveckling av verksamheten. En utveckling som gör arbetsplatsen till ett attraktivt ställe att jobba på, med ett arbetsklimat och arbetsmiljö som lockar fram det bästa hos människor.

Vi har under kursen i dag pratat om de nya reglerna gällande aktiva åtgärder som börjar gälla från och med 1 januari 2017. Aktiva åtgärder är ett förebyggande och främjande arbete för att motverka diskriminering inom en verksamhet. Men också för att på andra sätt verka för att alla ska ha samma rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsidentitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Medan diskrimineringsförbuden är avsedda att motverka konkreta diskriminerande handlingar i individuella fall ska aktiva åtgärder motverka diskriminering på mer strukturell nivå. Det är ett väldigt viktigt arbete. Genom att jobba förebyggande går det förhoppningsvis att undvika att diskriminering förekommer, oavsett om den är medveten eller omedveten, eller om den grundar sig i fördomar eller normativa strukturer.

Ta tillvara på erfarenheterna

Arbetsgivaren ska undersöka, analysera, åtgärda och följa upp vad de har kommit fram till och vad de har gjort. Ni känner kanske igen processen? Den liknar i mångt och mycket det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det är något som redan är införlivat i den dagliga verksamheten på de flesta arbetsplatser. Och om arbetsgivaren tar tillvara på erfarenheterna där har de redan kommit en bra bit på vägen med de aktiva åtgärderna också.

Det som är viktigt är också att arbetsgivaren tar till vara på medarbetarnas erfarenheter och åsikter. Det är bland annat där fackets roll kommer in. Arbetsgivaren måste samverka dessa frågor. Utan samverkan och arbetstagarperspektivet riskerar arbetet att sakna förankring i verkligheten och därmed sakna en konkret möjlighet att leda till nödvändiga förändringar.

Men räcker det att följa lagens krav om aktiva åtgärder? Leder det till någon skillnad? Det är en av många frågor som vi har diskuterat idag. Även om lagkravet är ett skäl att arbeta med dessa frågor så är det viktigt att se längre än lagen för att på riktigt lyckas med det förebyggande arbetet. Hela verksamheten måste genomsyras av ett likabehandlingsperspektiv där man verkligen ser till nyttan av att alla får lika rättigheter och möjligheter.

Tillsammans försöker vi påverka

Mina kursdeltagare i dag har insett detta. Det är därför de är här. För att lära sig mer och kunna inspirera sin arbetsgivare och sina kollegor. Tillsammans försöker vi påverka. Men jag möts även av historier om chefer som försvårar deras arbete.

Det är tyvärr inte ovanligt, inte unikt för just dessa personer. Arbetsgivare som inte förstår varför ett likabehandlingsperspektiv är viktigt, som inte förstår eller tar hänsyn till vare sig de förtroendevaldas synpunkter eller det arbetsrättsliga perspektivet. Arbetsgivare som inte förstår att facket inte alltid behöver vara en motpart, utan även kan vara en medpart som strävar mot samma mål – en bra verksamhet. Då är det svårt att jobba fackligt.

Jag är därför så glad att det ändå finns de som orkar, som står på sig, och som vägrar ge upp förhoppningen om att det går att förändra och utveckla verksamheter, strukturer och normer. Reglerna gällande aktiva åtgärder är ett steg i rätt riktning, ett verktyg i detta angelägna arbete. Arbetsgivarens ansvar och vilja är en annan väsentlig komponent. Men utan de fackligt förtroendevaldas idoga arbete skulle vi nog stå och stampa på samma plats på många arbetsplatser. Så till alla er förtroendevalda där ute: fortsätt kämpa. Ge inte upp, det ni gör är viktigt.