Den kritiserade rehabgarantin är äntligen skrotad!

Bild på ett vitt vinterlandsskap i blek sol.

Patienternas möjlighet att få behandling med den psykoterapimetod som passar dem bäst har ökat sedan årsskiftet. Då skrotade nämligen regeringen den kritiserade rehabgarantin.

Staten avsätter 500 miljoner kronor för 2016 som stimulansmedel för evidensbaserad rehabilitering för personer med bland annat  lindrig ångest, depression och stress. Överenskommelsen innebär förutom att patienters möjlighet att välja psykoterapiform ökar, att vårdens utbud breddas så att förutom KBT även psykodynamisk korttidsterapi ger ersättning till vårdgivarna.

Överenskommelsen mellan regeringen och SKL varade mellan 2008 och 2015 och kostade flera miljarder. Den innebar att vårdgivarna fick ersättning från staten för behandling med KBT av patienter med lindrig psykisk ohälsa. Syftet var att förebygga sjukskrivning och att få fler sjukskrivna att återgå i arbete.

Styrt utbud 

Akademikerförbundet SSR med flera andra kritiserade överenskommelsen för att med ekonomiska medel styra utbudet av behandlingsmetoder och för att inte ta hänsyn till patienters individuella behov. Vi såg en risk i att den ekonomiska styrningen mot en specifik metod skulle begränsa tillgången på andra efterfrågade och utvärderade metoder. Inte heller ansåg vi att patientsäkerheten kunde tillgodoses då kompetenskrav saknades. 

Flera utvärderingar visade dessutom negativa resultat.  Finland, Norge och Tyskland har positiva erfarenheter av sina modeller för psykoterapi. De gemensamma nämnarna för dessa är strikta kompetenskrav och möjlighet för patienten att välja metod utifrån egna förutsättningar. 

I slutet av december enades äntligen SKL och regeringen om att skrota rehabgarantin och i stället avsätta 500 miljoner för 2016 till psykologisk behandling genom KBT, internet-KBT och korttids-PDT. Från och med i år ökar alltså patienters möjlighet att få behandling med den psykoterapimetod som passar dem bäst. Från och med i år har välutbildade psykoterapeuter med annan inriktning än KBT större möjlighet att verka inom den offfentliga vården. Och från och med i år har landsting och regioner möjlighet att bredda sitt psykoterapiutbud.  

Den nya modellen bådar gott för framtiden!