Det behövs en effektiv arbetsmarknadspolitik – inte ideologiska låsningar

Arbetsmarknadsutredningen har gjort ett gediget arbete. Nu är det viktigt att politiken tar till sig resultatet utan ideologiska låsningar. Det gäller inte minst hur vi ska få till en långsiktig kompetensförsörjning och en effektiv arbetsmarknadspolitik, säger Heike Erkers, ordförande för Akademikerförbundet SSR.  

– Det är bra att utredningen tydliggör att arbetsmarknadspolitiken ska vara ett statligt helhetsansvar. Vi ska inte ha en A- och en B-arbetsförmedling som sorterar de arbetssökande utifrån hur lätt de kan få nästa jobb. Vi gläder oss åt att utredningen inte föreslår det. Det är dock inte samma sak som att all arbetsmarknadspolitik måste ske i Arbetsförmedlingens regi.

– Redan idag sker mycket arbetsmarknadspolitik i kommunal regi. För vissa grupper är kommunen bäst på att hjälpa den arbetssökande till nästa jobb. Men då är det viktigt att det sker genom att Arbetsförmedlingen och kommunen är överens om det och att kommunen får betalt för det, säger Heike Erkers.

Förslaget om att inrätta en ny myndighet med ansvar för kompetensförsörjning är intressant.

– Kompetensförsörjningspolitiken är för splittrad, en särskild myndighet kan samla uppdragen tydligare. Dock är det avgörande att kunskapen hos Arbetsförmedlingen om arbetssökande och arbetsgivare kan komma den nya myndigheten till del på ett effektivt sätt och att bransch- och yrkeskunskapen hos arbetsmarknadens parter tas tillvara på bästa sätt. Arbetssökande akademiker ska kunna gå en kurs på högskolan som arbetsmarknadsåtgärd. Utredningen är inne på rätt spår när man menar att det är avgörande att övergången till reguljär utbildning för arbetssökande ska bli lättare, säger Heike Erkers.

Frågan om vem som ska utföra arbetsmarknadstjänster måste avgöras av vem som gör det mest effektivt och med god kvalitet.

–  Ofta kan det vara, och är redan idag, externa leverantörer, men det kan också vara Arbetsförmedlingen själv eller en kommun. Det viktiga är att hitta den lösning som bäst utför uppdraget, inte vem som är huvudman eller om det styrs av LOU eller LOV. Det finns inget stöd i forskningen för att privata utförare ger ett bättre resultat, säger Heike Erkers.

– Individens val behöver inte innebära att det är det mest effektiva. Etableringslotsarna var ett avskräckande exempel på det. Det är oroande att 73-punktsprogrammet så tydligt stipulerar en LOV-lösning för Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsåtgärder. Utredningens förslag att Arbetsförmedlingen ska erbjuda ett enhetligt utbud av arbetsmarknadstjänster där interna och externa utförare tillhandahåller arbetsmarknadstjänster utifrån samma förutsättningar och där valet av utförare för respektive tjänst utgår från vad som är mest kostnadseffektivt är med all sannolikhet betydligt mer effektivt, säger Heike Erkers.

Ett av förslagen i Arbetsmarknadsutredningen är att införa en ny, mer specialiserad yrkesroll för arbetsförmedlare.

– Som största akademikerförbund på Arbetsförmedlingen välkomnar vi det förslaget. Idag ansvarar varje arbetsförmedlare för alldeles för många arbetssökande och har dessutom många motstående roller. Införande av specialistroller som vägledare och bedömare, som utredningen föreslår, tror vi främjar en ökad specialisering och tydlighet i yrkesrollen, säger Heike Erkers.

Frågan om kontrollen av arbetssökande ska flyttas över till arbetslöshetskassorna har också utretts. Det är inte en önskvärd förändring.

– Arbetslöshetskassorna är inte några myndigheter, utan frivilliga sammanslutningar med hög effektivitet. Att göra dem mer myndighetslika med mer kontrollansvar riskerar att urholka både deras legitimitet och effektivitet. Låt fackförbunden ha kvar sina a-kassor i egen regi, säger Ursula Berge, samhällspolitisk chef på Akademikerförbundet SSR och Sacos representant i Arbetsmarknadsutredningens referensgrupp.

Kontakt:

Heike Erkers, förbundsordförande 070 - 662 39 78

Ursula Berge, samhällspolitisk chef 070 - 622 96 05