För dig som arbetar inom Svenska kyrkan

Överenskommelse om undantag från förhandlingsskyldighet vid avstängning som görs i syfte att förhindra spridning av Covid -19

En ny överenskommelse har träffats inom Svenska Kyrkan för att förhindra smittspridning av coronavirus – Överenskommelse om undantag från förhandlingsskyldigheten vid avstängning som görs i syfte att förhindra spridning av Covid-19, som orsakas av coronaviruset.

Akademikerförbundet SSR har tillsammans med andra fackliga organisationer slutit en tidsbegränsad överenskommelse med Svenska Kyrkans Arbetsgivarorganisationen (SKAO) för att arbetsgivare snabbt ska kunna agera och förhindra smittspridning av coronavirus, Covid-19.

Överenskommelsen är en temporär anpassning av befintligt kollektivavtal

Enligt Svenska kyrkans allmänna bestämmelser (AB) § 10 mom. 4 kan arbetsgivare meddela en arbetstagare förbud att arbeta för att förhindra att smitta sprids.

Parterna är överens om att arbetsgivaren inte behöver genomföra förhandling med berörd arbetstagarorganisation enligt lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL) inför ett beslut om att stänga av en arbetstagare enligt § 10 mom. 4 som görs i syfte att förhindra spridning av Covid-19 (Coronavirus).

Arbetsgivaren ska senast inom fem dagar efter det att beslut om avstängning har fattats informera berörd arbetstagarorganisation om beslutet. Arbetstagarorganisationen har rätt att begära överläggning inom sju dagar efter det att informationen mottagits. 

Förhandlingarna om Svenska kyrkans avtal tar paus från fysiska möten men fortsätter digitalt

Förhandlingarna om Svenska kyrkans avtal har nu pågått sedan början av februari 2020 och diskussionerna har varit konstruktiva.

Med anledning av den rådande situationen med det nya corona-viruset har parterna gemensamt beslutat att de närmaste två veckorna ta paus från fysiska möten i förhandlingarna. Därefter gör parterna tillsammans en ny bedömning hur förhandlingarna ska fortsätta. 

Under tiden har parterna fortsatt kontakt genom digitala kanaler. Målet är att ha ett nytt avtal klart så snart som möjligt efter att industrins parter har kommit överens om lönenivåerna för den exportberoende industrin, det så kallade ”märket”.

Parter i Svenska kyrkans avtal är Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och arbetstagarorganisationerna Svenska Kommunalarbetareförbundet, Vision, Kyrkans Akademikerförbund, Akademikerförbundet SSR och Akavia med förtecknade förbund samt Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds samverkansråd.