Drastisk neddragning försvårar en aktiv arbetsmarknadspolitik

Moderaternas och Kristdemokraternas gemensamma budgetreservation som riksdagen röstat ja till idag innebär att anslaget för arbetsmarknadspolitiska program skärs ner med 20 procent. Det riskerar att drastiskt ändra förutsättningen för arbetsmarknadspolitiken, säger Akademikerförbundet SSR:s ordförande Heike Erkers.

Budgetreservationen från M och KD innebär att kostnaderna för arbetsmarknadspolitiska program och insatser dras ner med nästan tre miljarder kronor, utöver en tidigare planerad minskning med miljard kronor. Den kraftiga reduceringen på upp mot 20 procent innebär att stora grupper arbetssökande inte kommer att kunna erbjudas insatser eller ekonomisk försörjning i form av aktivitetsstöd. Det kommer i huvudsak att drabba dem som står längst från arbetsmarknaden. Detta kommer i ett läge då myndigheten redan använder nästa års anslagskredit för att finansiera de arbetsmarknadspolitiska programmen.

– Vi är starkt kritiska till att en så stor omställning ska genomföras med endast en budgetreservation som grund. En statlig utredning, Arbetsmarknadsutredningen, har arbetat med frågor som gäller Arbetsförmedlingens uppdrag och organisation i flera år och slutbetänkandet väntas i januari.  Vi tycker att det är rimligt att invänta utredningen innan några politiska beslut fattas, säger Heike Erkers.

Ett av de stora problemen på svensk arbetsmarknad är kompetensförsörjningen.

– Det som behövs idag är högkvalitativ matchning som kompletterande högskoleutbildning, yrkeshögskoleutbildning och andra åtgärder som leder till att fler kan anställas i det växandet antalet bristyrken. Snabba och billiga åtgärder kommer inte att leda till en mer effektiv arbetsmarknadspolitik, säger Heike Erkers.

Förutom den stora neddragningen av anslaget till arbetsmarknadspolitiska insatser minskar förvaltningsanslaget till Arbetsförmedlingen kraftigt. Första året minskar anslaget med 300 miljoner kronor och de följande två åren dubbleras och fyrdubblas neddragningen.

– Det riskerar att leda till kontorsnedläggningar och att många anställda måste sägas upp. Möjligheterna för arbetssökande att möta en arbetsförmedlare försämras och de som behöver mest stöd kommer att få det i betydligt mindre utsträckning än idag. Det rimmar illa  med intentionen från M och KD att det är de som står längst ifrån arbetsmarknaden som ska få mest stöd, säger Heike Erkers.

Akademikerförbundet SSR välkomnar att M och KD säger sig vilja värna LSS-reformen och slår fast att regeringen snarast bör inleda arbetet med att klargöra i lagstiftning att hjälp med att andas och sondmatning ska betraktas som grundläggande behov.

Det är också glädjande att budgetreservationen av allt att döma innebär att satsningen på 360 miljoner kronor som den tidigare regeringen gjort för att stärka bemanningen inom den sociala barn- och ungdomsvården behålls.

–  Arbetssituationen för socialsekreterare och deras chefer har förbättrats men det finns fortfarande stora utmaningar i att rekrytera och behålla personal, säger Heike Erkers.

Avskaffandet av skattereduktionen för medlemsavgiften i fackföreningar innebär att arbetsgivarorganisationer och arbetstagarorganisationer i fortsättningen kommer att behandlas olika.

– Arbetsgivare får idag göra skatteavdrag för delar av sina kostnader för medlemskap i arbetsgivarorganisationer. Medlemmar i fackförbund har haft motsvarande möjlighet sedan juli i år. Det är olyckligt att den möjligheten nu avskaffas. En hög organisationsgrad är en bärande del av den svenska modellen och det gäller såväl arbetsgivare som fackförbund, säger Heike Erkers.