En av tre chefer har bristande kunskap om arbetsmiljöarbete

Nio av tio chefer har arbetsmiljöansvar. Men bara två av tre chefer har kunskaper och resurser för att kunna utföra arbetsmiljöarbetet, visar en ny enkät bland Akademikerförbundet SSR:s chefsmedlemmar.

Omkring 1 400 chefsmedlemmar har under våren fått svara på frågor om sitt arbetsmiljöansvar. Av de tillfrågade uppgav 91 procent att de hade arbetsmiljöansvar i den organisation de jobbade. Samtidigt är gapet mellan ansvar, kunskap och mandat stort. Bara 62 procent av cheferna anser att de har tillräcklig kunskap för uppgiften, och 20 procent har inte heller fått någon utbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete och chefers arbetsmiljöansvar. Samtidigt får bara lite drygt var tredje chef stöd från HR-avdelningen i arbetsmiljöarbetet.

Hanna Broberg, chefsstrateg på Akademikerförbundet SSR, ser allvarligt på situationen.

– Det är självklart att alla chefer som får en delegation också måste få utbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete. Stödet från HR måste också förbättras. Vi ser HR som motor i ett förebyggande och väl fungerande arbetsmiljöarbete. Jag hoppas att fler chefer också ser skyddsombuden som en viktig resurs, säger hon.

Det kräver i sin tur att HR-avdelningen har gedigna kunskaper i arbetsmiljöarbete och tillräckliga resurser, vilket inte alltid är fallet, påpekar Jonas Lidberg, ombudsman på Akademikerförbundet SSR. Många av personalvetarprogrammen brister i att utbilda sina studenter i arbetsmiljöfrågor.

– Dessutom är många HR-avdelningar ganska slimmade idag. Det är en kortsiktigt tänkande. Man måste ha fokus på personalfrågor ur ett längre perspektiv för att kunna förebygga ohälsa, säger Jonas Lidberg.

Efterfrågar mer kunskap

Men inte ens vilja och kunskap räcker alltid till. Var var fjärde chef säger sig inte ha mandat för att besluta om åtgärder och var femte saknar resurser. Majoriteten känner att de inte har möjligheten att vara närvarande som chef och leda arbetet för en bra arbetsmiljö. Särskilt tufft är det i verksamheter med hög personalomsättning och många vakanser som leder till hög arbetsbelastning.

– Det är väldigt viktigt att cheferna får möjligheten att leda och finnas närvarande i medarbetarnas vardag, att de kan få prioritera och skapa kultur. Idag är antalet medarbetare per chef fortfarande för stort i kvinnodominerade verksamheter och i kontaktyrken, säger Hanna Broberg.

Elva procent av cheferna i enkäten har över 31 medarbetare och 7 procent har över 50.

Den nya föreskriften om organisatorisk och social hälsa har fått stor uppmärksamhet under de senaste månaderna. Det speglas i att cheferna själva efterfrågar mer kunskap om psykosocial arbetsmiljö, berättar Hanna Broberg.

– Vi ser fram emot att dessa utbildningar prioriteras i alla organisationer nu, och det vill vi som chefsförening och fackförbund också arbeta med, säger hon.