Enhetliga definitioner av psykosocial och psykologisk behandling

Det är inte alla som förstår skillnaderna mellan kurator, psykolog och psykoterapeut. För att tydliggöra socionomernas professionella kompetens behövs enhetliga definitioner av de metoder som används för behandling av psykisk ohälsa.

Det tycks råda stora oklarheter i hälso- och sjukvården om skillnaden mellan kurator, psykolog och psykoterapeut, trots att de är helt olika yrken med olika utbildningar. Och trots att alla behövs lika mycket i arbetet för en god psykisk hälsa.

Socionomen har en grundutbildning på tre och ett halvt år. De flesta kuratorer har även grundutbildning i psykoterapi (steg ett), som innebär ytterligare ett års studier. I psykologers grundutbildning på fem år ingår ”steg ett”. Varken kuratorer med steg ett eller en legitimerad psykolog har rätt att självständigt bedriva psykoterapi, men båda får göra det under handledning. Psykoterapeuten har utöver sin grundexamen ett års påbyggnad (60 hp) i grundläggande psykoterapi (ingår i psykologutbildningen), arbetslivserfarenhet och ett och ett halvt års (90 hp) utbildning för att kunna bli legitimerad psykoterapeut. 

Socionomernas professionella kompetens måste tydliggöras för att inte sammanblandas med andra professioner så att patienterna får rätt vård och behandling. Ett stort problem har varit att det hittills saknats enhetliga definitioner av de metoder som används för behandling av psykisk ohälsa. Psykologisk behandling har ibland använts som övergripande benämning och som samlingsnamn där bland annat psykosocial behandling och psykosociala insatser ingår. De oklara definitionerna är sannolikt en bidragande orsak till den förvirring som tycks råda.

Med enhetliga definitioner blir också arbetets innehåll tydligt.  Förbundsstyrelsen har därför beslutat att anta definitioner sammanställda av professor Agneta Öjehagen och Docent Catharina Gåfvels. De har i sin tur tagit sin utgångspunkt i Socialstyrelsens riktlinjearbete och hälsodataregister. Trots att definitionerna inte är yrkesbundna stärker de indirekt socionomers kunskapsfält.

För att stärka socionomrollen och kvalitetssäkra det sociala arbetet i hälso- och sjukvården är det nu viktigt att de definitioner som ligger till grund för nationella riktlinjer och koder i statistiken lyfts fram och sprids till arbetsgivare och medlemmar. Definitionerna finns att ladda ner här på hemsidan.