Ett nytt kollektivavtal har per 20201218 tecknats för Kompetensföretagen

Avtalet sträcker sig över 29 månader och löper från och med den 1 december 2020 till och med den 30 april 2023. Om de lokala parterna inte enas i löneförhandlingar på arbetsplatsen finns en centralt förhandlad stupstock som då faller ut. Stupstocken är 2,9 procent per den 1 december 2020 och 1,8 procent per den 1 maj 2022. Dessutom görs avsättningar till flexpension med 0,3 procent 1 december 2020 och 0,4 procent den 1 maj 2022.

  • Gällande åldersregler införs en förändring som innebär att om arbetsgivaren eller tjänstemannen vill att anställningen ska upphöra vid utgången av den månad då tjänsteman uppnått pensionsålder enligt LAS (idag 68 år och 69 år från 1 januari 2023) ska en skriftlig underrättelse lämnas minst två månader innan anställningen ska upphöra. Efter fyllda LAS-ålder upphör anställningen en månad efter att skriftlig underrättelse har lämnats.
  • Möjligheten att vid anställningens ingående kunna avtala bort rätten till sjuklön efter dag 14 ändras från 60 år till 68 år (69 år från 2023).
  • Inskränkningar i rätten till sjuklön om tjänstemannen vid anställningens ingående förtigit att denne lider av en viss sjukdom utgår från avtalet.
  • Gällande semester görs en ändring som innebär att semesterledighet för tjänsteman med tidsbegränsad anställning, vars anställning inte avses pågå längre än tre månader och som inte varar längre, inte ska läggas ut, såvida inte detta överenskommits

Arbetsgrupper –

  • Inom ramen för tjänstesektorns samarbetsavtal kommer Akademikerförbunden att medverka i en gemensam arbetsgrupp som omfattar organisatorisk- och social arbetsmiljö (OSA), samt en arbetsgrupp för att se över möjligheter att underlätta nyanlända akademikers etablering på arbetsmarknaden.