Ett steg till - mot en professionaliserad socialtjänst

Hur bör rollfördelningen inom socialtjänsten se ut? Vem ska bestämma vad? 

Regeringens utredning kring Framtidens socialtjänst har nu nått halvtid. En översyn av socialtjänstlagen har varit nödvändig ur flera aspekter.  I utredningens direktiv kan vi läsa att

  • Det professionella handlingsutrymmet ska vara stort
  • Det ska finnas förutsättningar att tillvarata medarbetarnas kompetens
  • Socialtjänsten ska styras av kompetens och kunskap
  • Professionens uppdrag och befogenhet ska tydliggöras

Allt detta är viktiga frågor för Akademikerförbundet SSR, men vi vill gå ett steg längre - vi vill att ovanstående ska resultera i en förändrad beslutsordning inom socialtjänsten genom en tydligare rollfördelning mellan politiker och tjänstemän.

Idag arbetar kommunernas tjänstemän på politisk delegation från socialnämnden. Hela socialtjänstlagen har socialnämnden som adressat och det är ytterst politiker som fattar beslut kring individärenden. Den svenska beslutsordningen utmärker sig i jämförelse med andra länder som har en mer professionaliserad socialtjänst, där professionen har både avgörande och inflytande över individärenden. Sverige är till exempel det enda land i Norden där enbart lekmän fattar de svåra besluten om ett barn ska skiljas från föräldrar eller ej.

Beslut kring individärenden måste läggas hos professionen

För att stärka en hållbar och professionell socialtjänst måste det professionella handlingsutrymmet vidgas och socialtjänsten alltmer vila på vetenskap och beprövad erfarenhet. Det innebär att besluten kring individärenden måste läggas hos professionen som har utbildning och kompetens för att möta människor och ge dem relevanta insatser utifrån deras behov och resurser. Grunden för socialtjänstens arbete är lagstiftning, rättssäkerhet, etiska överväganden, forskning och evidensbaserad praktik. De som har kompetensen ska också ha mandat att fatta beslut. Kompetensen kan snabbt reduceras om den politiska nivån alltid har möjlighet att överpröva professionens bedömningar.

Ny politikerroll krävs

Socialtjänsten har alltid varit i fokus och utvecklingen i samhället kommer att kräva en mer närvarande, aktiv och professionell socialtjänst. Många av socialtjänstens insatser behöver förändras för att möta samhällets krav. Insatserna behöver bli mer lättillgängliga, där medborgarna kan definiera sina egna behov och söka hjälp och stöd från socialtjänsten utan myndighetsbeslut. För det behövs en annan politikerroll. Politiker ska ha ett strategiskt ansvar för mål och resurser som möjliggör för tjänstemän att följa uppsatta mål och gällande lagstiftning. För att nå en professionell socialt hållbar socialtjänst kan inte verksamheten omprövas varje gång det är val.

I korthet anser Akademikerförbundet SSR att:

  • Politiker ska ha ansvar för de övergripande och strukturella frågorna inom socialtjänsten som målformuleringar, resursfördelning och uppföljning av verksamheterna.
  • Tjänstemännens mandat att fatta beslut i individärenden är en förutsättning för att socialtjänsten ska kunna utveckla ett evidensbaserat arbetssätt.
  • Tjänstemän ska ha förutsättningar för att arbeta rättssäkert enligt forskning och evidensbaserade metoder.
  • Utredningen ”Framtidens socialtjänst” ska i den nya socialtjänstlagen ta bort delegationsbestämmelserna och fastslå att behöriga tjänstemän har rätten att fatta beslut i individärenden.
  • Socialtjänstens roll i samhället behöver vidgas mot ett förebyggande, tillgängligare och tillitsskapande uppdrag.