Fastigo-I 2020-2023

 Avtalsperiod 1 november 2020 – 31 mars 2023

 • Lönerevisioner
  Lönerevision sker 1 november 2020 och 1 april 2022 om ni inte kommer överens om annat lokalt.
 • Avsättning till flexpension
  0,4 % den 1 november 2020. Den sammanlagda avsättningen efter avtalsperioden kommer att vara 1,6 % av lönen.
 • Kompetensutveckling
  I löneavtalet har behovet att se över kompetensutveckling förstärks i samband med frånvaro vid t.ex. sjukdom, fackligt uppdrag eller föräldraledighet för att säkerställa att ingen missgynnas i sin yrkes- lön- eller karriärutveckling.
 • Arbetstid
  Tydliggörande att bortavtalad övertidsersättning inte innebär ett utökat ordinarie arbetstidsmått.
 • Åldersbestämmelser - uppsägning
  Rätt att kvarstå i anställningen till 68 år, och till 69 år från 2023.
 • Åldersbestämmelser – rätt till sjuklön
  Regeln om att den som anställs efter 60 års ålder kan bortavtala sjuklön från och med dag 15 är borttagen.

Fastigo-K: Avtalsperiod 1 november 2020 – 31 mars 2023

 • Lönerevisioner
  Lönerevisionstidpunkterna 1 april 2020 och 2021 slås under denna avtalsperiod samman till ett (1) revisionstillfälle, den 1 november 2020.Lönerevision sker 1 november 2020 och 1 april 2022.
 • Åldersbestämmelser – rätt till sjuklön
  Regeln om att den som anställs efter 60 års ålder kan bortavtala sjuklön från och med dag 15 är borttagen.
 • Arbetstid
  Tydliggörande att bortavtalad övertidsersättning inte innebär ett utökat ordinarie arbetstidsmått.
 • Semester
  Växling av semesterdagstillägg mot lediga dagar ändras till att i första hand avse tjänsteman med rätt till 25 dagars semesterledighet.
 • Arbetsgrupper
  Under avtalsperioden tillsätts arbetsgrupp dels om arbetstid och tillgänglighet, dels om lönebildningsavtalets struktur och användbarhet.