Finns det plats för etik på ditt jobb?

En hög med böcker.

Med en ökad etisk kunskap hos chefer och medarbetare tror vi att man kan skapa arbetssätt och kollegiala diskussioner som minskar stressen, ger bättre stöd i svåra beslut och stärker professionens självkänsla. Därför har vi i dagarna skickat ut en ny etisk kod till förbundets alla chefsmedlemmar.

Akademikerförbundet SSR och Svensk Chefsförening vill stärka etikarbetet och har etiska koder för våra olika professioner. På uppdrag av oss har Erica Falkenström tagit fram en ny bok, Etisk kod för chefer, och den har skickats ut till alla våra chefsmedlemmar tillsammans med Chefstidningen.

Använd boken som ett stöd

Vi ser boken som ett stöd till chefer och att man som chef ska känna sig rustad att kunna ta de svåra etiska frågorna på allvar. Självklart handlar det också om chefers förutsättningar och mandat. Att man har utrymme och känner styrelsens och ägarnas förtroende och stöd för att arbeta på ett sätt där etiken är en naturlig del av verksamheten. Inte minst de människonära verksamheterna i välfärden behöver utrymme för etiska samtal för att arbetssituationen ska bli hanterbar och mer attraktiv för både medarbetare och chefer, men också för god kvalitet i det man gör.

Saknas strukturer

Är det någon som är emot etik. Nej, knappast. Men samtidigt visar flera uppmärksammade händelser att det inte finns tillräckliga kunskaper eller strukturer för att arbeta aktivt med etiskt svåra situationer. Det blir skandaler, någon råkar illa ut, resurser används fel och någon tvingas ta på sig skulden och kanske även avgå. När det hettar till och man står mitt i prestigen och intressekonflikterna är det lätt att glömma vem man är till för, att prata om vad som står på spel och verksamhetens syfte. Ibland finns inte tiden. Ibland är det känsligt att diskutera de problem man ser och i dagens styrning uppfattas kanske frågeställningarna som svaghet istället för den professionella styrka som dessa diskussioner ytterst handlar om.

Uppmuntra till samtal

I en kultur där utrymmet för professionen har blivit för trångt och det finns en rädsla för att göra fel måste cheferna uppmuntra till samtal om etik. Att få ett språk för det man gör är ett sätt att förstå vilka svårigheter som finns, vilka krav som måste ställas och vilka hänsyn som man behöver ta. Det behöver inte bli otydligt för varken medborgaren, medarbetaren eller för någon annan som är berörd av situationen. Det mesta kan göras på ett sätt som inte kränker den andres integritet eller andra betydelsefulla etiska värden. 

I grunden stärker det oss, att agera etiskt och samklang med djupt mänskliga värden som vi som regel intuitivt har en känsla för - vad som är rätt och vad som är fel. Vi behöver rusta våra organisationer och chefer med större kunskap om etik och hur man kan arbeta aktivt med detta. 

Hur jobbar du med etik på din arbetsplats?

Hur ser era arbetsplatsträffar ut, finns etikarbetet med i ert kvalitetsarbete, utbildar ni medarbetare och chefer i etik? Pratar din ledningsgrupp om etik? Det är självklart viktigt att ge etiken en naturlig och central plats i det professionella arbetet, men det är också viktigt att bygga en kultur med samtal och lärande. Det handlar inte om värdegrundsarbete med tre piffiga ord, utan om ett gediget återkommande samtal byggt på kunskap och analys om vad som är viktigt och hur verksamheten bör bedrivas.

Läs om etik, prata om etiken och era arbetssituationer, skapa utrymme för etik och hanteringen av etiskt svåra situationer – se till att du som chef har förutsättningar för att ta etiskt ansvar.

Som medlem i förbundet kan du ladda ner boken som pdf. Du hittar den här