Finns tillförlitliga utredningsmetoder idag?

Debatten visar med all tydlighet att det råder motstridiga uppfattningar vad gäller utredningsmetoder för familjehem.

På debattsidan i senaste Socionomen, nr 5 2016, skriver Caroline Åkerhielm, socionom och samordnare för Familjehemspoolen, att såväl privat som offentlig sida har ansvar för att barn placeras i familjer som har utretts noggrant. "För att barnets rättssäkerhet ska förbättras behöver vi samarbeta, inte luta oss tillbaka och skylla på varandra", skriver hon.

Tyvärr vittnar många artiklar senaste året om att det råder osäkerhet kring hur vi ska gå till väga vid utredning och placering när det gäller familjehem. En viktig iakttagelse Socionomen gjort är att det finns motstridiga uppfattningar kring vilka utredningsmetoder som är tillförlitliga. Under hösten debatterade representanter för Nya Kälvesten samt Kälvesten intensivt om vilken metod som fungerar vid utredning av familjehem. Nu senast är det utredningsmetoden IAS som kritiseras.

I nästa nummer, nr 6 2016, undersöker Socionomen vilka förutsättningar socialtjänsten har för att göra professionella bedömningar: Finns utredningsmetoder vi kan lita på?