Fler kvinnor sjukskrivna för psykosociala problem

Antalet anmälda arbetssjukdomar fortsätter att stiga. För första gången är psykosociala problem den vanligaste orsaken för kvinnor och de flesta anmälningarna kommer från människonära yrken, visar ny statistik.

– För första gången är sociala och organisatoriska faktorer den vanligaste orsaken till kvinnors arbetssjukdomar. Det behöver arbetsgivarna ta på största allvar, säger Ann Ponton Klevestedt, chef vid enheten för statistik och analys på Arbetsmiljöverket.

För femte året i rad har antalet anmälningar av arbetssjukdomar ökat, visar en ny statistikrapport från Arbetsmiljöverket över anmälda sjukdomar och olyckor under 2014. Ökningen är större bland kvinnor, 8 procent, än för män, 5 procent, och kvinnor är också överrepresenterade när det gäller arbetssjukdomar.

Hög arbetsbelastning

Främst är det problem i den psykosociala miljön som ligger bakom de ökande sjukanmälningarna bland kvinnor. Sedan 2010 har antalet anmälda fall ökat med över 70 procent. I dag är två av fem kvinnor sjukskrivna på grund av sociala eller organisatoriska faktorer.

– Det kan handla om organisatoriska problem som hög arbetsbelastning eller för otydliga roller. Men också om relationer till arbetskamrater och chefer eller till patienter och brukare inom yrken där man har sådana kontakter, säger Ann Ponton Klevestedt.

Näringsgrenarna offentlig förvaltning och försvar, vård och omsorg/sociala tjänster och utbildning är de branscher som har högst andel anmälningar orsakade av psykosociala problem och där ökningen är mest tydlig. Statlig och kommunal förvaltning är särskilt högt representerade.

Räknar man både män och kvinnor är det belastningsskador, det vill säga tunga lyft eller ansträngande och ensidiga rörelser, som är vanligast. Men när det gäller arbetsolyckor med sjukfrånvaro har anmälningarna minskat med 1,5 procent jämfört med året innan. Minskningen är större bland män än bland kvinnor.

Ökat fokus

Varför vissa branscher ser en ökning av sjukskrivningar medan andra minskar är svårt att svara på, säger Ann Ponton Klevestedt. Men förebyggande insatser – eller bristen på dem – från arbetsgivarnas sida är en viktig faktor.

– Vi har jobbat mycket med parterna och branschorganisationerna för att förebygga olyckor. Men det är möjligt att vi är senare med att förebygga psykosociala faktorer och vi har ökat vårt fokus på dessa de senaste åren. Det viktiga är att man har ett systematiskt sätt att undersöka den psykosociala arbetsmiljöerna så man kan hitta orsakerna och åtgärda dem innan de blir ett problem, säger Ann Ponton Klevestedt.

Arbetsmiljöverkets statistikrapport bygger på uppgifter från Försäkringskassan och omfattar hela arbetsmarknaden. 

Ylva Mossing

Arbetsskador

  • År 2014 anmäldes totalt 115 600 arbetsskador till Försäkringskassan. Av dessa gällde 12 000 arbetssjukdomar (kvinnor 7 200, män 4 800) och 31 000 arbetsolyckor med sjukfrånvaro (kvinnor 13 000, män 18 000). 
  • Ungefär var tredje anmälan om arbetssjukdom uppges vara orsakad av organisatoriska eller sociala faktorer. Drygt 40 procent av anmälningar om arbetssjukdom som gäller kvinnor misstänks ha dessa orsaker, vilket gör denna till den vanligaste orsaken till anmäld arbetssjukdom bland kvinnor.  
  • Faktorer av organisatorisk eller social art står för merparten av fallen, följt av problem med relationer på arbetsplatsen. 

Källa: Arbetsskador 2014