Fokus på ökad lönespridning i nytt avtal

Akademikerförbundet SSR har idag kommit överens med SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, och Pacta om ett nytt treårigt avtal för akademiker i kommuner, landsting, regioner och kommunala bolag.

Avtalsperioden löper från den 1 april 2017 till den 31 mars 2020. Avtalet är utan centralt angivna nivåer.

– Jag är glad över att vi nu har ett nytt avtal som innebär att vi tar ytterligare steg framåt för att utveckla den lokala löneprocessen, säger Heike Erkers, förbundsordförande för Akademikerförbundet SSR.

Ett partsgemensamt arbete ska genomföras där Akademikerförbundet SSR tillsammans med SKL och Vision ska stödja en utveckling för ökad lönespridning hos lokala arbetsgivare.

– Kommuner och landsting måste bli mer attraktiva som arbetsgivare för akademiker. Då är det avgörande att det går att göra lönekarriär inom yrket. Idag är lönerna starkt sammanpressade för våra medlemsgrupper. Det centrala avtalet ger möjlighet för kommuner och landsting att ta ansvar för en ökad lönespridning och vi kommer att noga följa att det blir verklighet, säger Heike Erkers.

– Vi kommer att arbeta aktivt tillsammans med våra förtroendevalda med att få till stånd bättre lokala löneprocesser. Då är det också viktigt att SKL nu förbinder sig att stödja en utveckling för att stärka det lönepolitiska arbetet med bättre lönestruktur och lönespridning, säger förhandlingschef Markus Furuberg.

Nytt i årets avtal är att medarbetarna ska ha mer inflytande över de egna anställningsvillkoren och över arbetstidens förläggning.

Överenskommelsen innebär också höjd ersättning vid obekväm arbetstid och vid beredskap. Gränsdragningen mellan jour och beredskap ska bli tydligare. Jour och beredskap ska bara förekomma när det är helt nödvändigt för verksamheten.

Avtalet slår också fast att ett partsgemensamt arbete ska genomföras för att förebygga ohälsa och minska sjuktalen. Ansvariga chefer ska ha förutsättningar för att bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete och för att arbeta med hälsofrämjande arbete. Parterna ska arbeta aktivt ute på arbetsplatserna för att förebygga ohälsa och skapa ett mer hållbart arbetsliv. Det finns möjligheter till förstärkt rehabilitering och om så krävs omställning till ett annat arbete.

Nu bjuder förbundet in förtroendevalda till avtalsutbildningar för att snabbt komma igång med utvecklingsarbetet lokalt hos arbetsgivarna.