Förenklade regler för HVB-hem på remiss

Behovet av nya boenden till ensamkommande barn och ungdomar är akut. För att snabbt få fram fler boenden till alla föreslår Socialstyrelsen tillfälliga undantag från föreskrifterna om HVB-boenden.

Ändringarna skulle innebära att kommunerna får göra undantag från kraven på att boendets föreståndare ska vara högskoleutbildad och att lokalerna ska vara bemannade dygnet runt. IVO föreslås få göra samma undantag när de prövar tillstånd till privata hem för vård och eller boende (HVB).

Undantagen föreslås gälla HVB där det bor barn och unga från 16 år, under förutsättning att boendet inte bedriver behandling eller tar emot personer med psykisk funktionsnedsättning. Det ska alltid finnas personal med beredskap för att komma till boendet om det uppstår behov. Redan i dag kan kommunerna göra undantag från Socialstyrelsens allmänna råd om att varje barn bör ha ett eget rum.

Förslaget har skickats på remiss och förhoppningen är att de nya reglerna ska kunna träda i kraft till nyår.