Förslag för en framtida funktionshinderspolitik

Myndigheten för delaktighet (MFD) ska på uppdrag av regeringen ta fram förslag för en effektivare och mer systematisk framtida funktionshinderspolitik. Den nya strategin börjar gälla år 2017.

– För att uppnå de politiska målen om att personer med funktionsnedsättning ska vara fullt delaktiga i samhällslivet på jämlika villkor behöver vi göra insatserna mer effektiva. I utformningen av den nya strategin kommer funktionshinderorganisationerna att spela en viktig roll, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér i ett pressmeddelande.

Bland annat har mer än en fjärdedel av alla som är inskrivna på Arbetsförmedlingen någon form av funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Elever får inte alltid det särskilda stöd som de har rätt till i skolan och många känner sig överbelastade och stressade. Personer med funktionsnedsättning har också sämre upplevd hälsa och ekonomiska svårigheter än resten av befolkningen.  

Samtidigt ökar medvetenheten och tillgängligheten hos kommuner och statliga myndigheter. Kunskapen om hur de individuella stöden bidrar till delaktighet ökar också.

Förslagen på inriktning och insatser ska ta hänsyn till jämställdhet och barnrätt, vara samhällsekonomiskt effektiva, kostnadseffektiva och rymmas inom befintliga ekonomiska ramar.

MFD:s uppdrag ska redovisas i juni 2016.