Försumma inte chefens arbetsmiljö

Chefernas arbetsvillkor och arbetsmiljö är viktig. En stressad och pressad chef är sällan en bra chef, medan en chef som mår bra kan motivera och inspirera andra. Chefernas arbetsmiljö måste därför tydligare ingå i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Som chefsförhandlare i förbundet har jag varit ute och mött chefer i deras vardag. Ofta möts jag av chefer som vittnar om bristande förutsättningar för att vara chef och om brister i arbetsmiljön.

Som chef är man också bärare av arbetsmiljön för sina underställda. I chefskapets förlängning är det inte ovanligt att chefer hamnar i kläm i sin profession. Det ställs krav från underställda om mer resurser, bättre arbetsmiljö och att signaler om ohälsa måste fångas upp i tid. Samtidigt är budgetramarna pressade, kvalitén ska följas upp och förbättras, andra intressenter ska bemötas och lagstiftningens intentioner ska följas. Det blir svårt för chefer att få tiden att räcka till, chefer riskerar bli syndabock för det som egentligen är ett inbyggt strukturellt problem.

Motstridiga krav

Motstridiga krav från högre chefer, underställda, politiker och lagstiftning är en vanlig situation för chefer inom kommunsektorn. Som chef kan du hamna i en rollkonflikt med motstridiga förväntningar, det blir svårare att vara en bra chef och det blir svårare att se sin egen arbetsmiljö. Som chef pratar du gärna inte med dina underställda medarbetare om din arbetsmiljö på grund av risken att förlora din legitimitet och med överordnade på grund av risken att få stämpeln att inte klara uppdraget.

En chef som under en längre tid har en alltför pressad arbetssituation påverkas negativt i sitt ledarskap, medan en chef som har bra förutsättningar att vara chef och mår bra kan också motivera och inspirera andra. Det känns logiskt. Men hur ska man klara situationen? Som företrädare för chefer kan jag se att det görs saker här och där för att förbättra situationen men det är inte tillräckligt. Arbetsmiljöarbetet är ju en ständigt pågående process oavsett om du arbetar som chef eller inte. Arbetsmiljöarbetet för chefer måste kvalitetssäkras på samma sätt som för övriga yrkesgrupper.

Chefernas arbetsvillkor och arbetsmiljö är viktig och får inte försummas. Chefernas arbetsmiljö måste på ett tydligare sätt ingå i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Att utforma särskilda skyddsronder/arbetsmiljöronder även för chefer tror jag skapar en bättre kontinuitet i arbetsmiljöarbetet för chefer. Med andra ord: lyft in chefernas arbetsmiljö i samverkansystemen som redan finns uppbyggda hos de flesta arbetsgivarna.

Det är också viktigt att chefens uppdrag är tydligt och har ett väl fungerande nära chefsstöd. Chefskap beskrivs ibland som ett ensamarbete. Tillgång till goda sociala relationer genom mentorskap och stödjande nätverk är bra insatser för att minska oron att inte räcka till. Tänk på att en god arbetsmiljö ger arbetsglädje, engagemang och en resultatrikare verksamhet – det vinner alla på.