Fråga SSR Direkt: Kan jag kontakta företagshälsovården?

FAQ

Här på sajten publicerar vi de vanligaste frågorna vi får från våra medlemmar. Dagens fråga kommer från en person som undrar kring hur det fungerar med företagshälsovården. 

Har du frågor om kollektivavtal, lön, semester, likabehandling eller annat som rör dina rättigheter och utvecklingsmöjligheter på jobbet? Hittar du inte det du söker hör av dig till SSR Direkt så hjälper vi dig att räta ut dina frågetecken.

Fråga:

Hej, 

Min arbetsplats på kommunen har under hösten haft problem med brukare som har vägglöss och tagit det med sig till lokalen där vi har sysselsättningsåtgärder. Vi har haft stängt under olika perioder och haft saneringsföretag här. Ett resultat är att vi nu jobbar fram nya rutiner och förebyggande åtgärder kring detta.

Mitt problem är att jag nekats kontakt med företagshälsovård av min chef efter att ha förklarat att jag behövde gå individuellt på samtal. Detta då jag känt obehag efter flera samtal per dag med brukaren, som hade vägglöss på sina kläder, om varför denne inte kunde vistas i lokalerna tills problemet lösts.

En annan kollega som blev nekad av samma skäl har nu sagt upp sig. Handledning skulle kanske räcka men vi står för närvarande utan handledare. Jag känner att det finns risk att jag blir sjukskriven då situationen är mycket tärande.

Hur ska jag göra?

/Orolig medlem

Svar:
Rutinerna kring företagshälsovården i din kommun regleras i lokala samverkansavtal, prata med personalkontoret eller ditt skyddsombud så för du veta mer hur det fungerar.

Som du själv är inne på är detta en arbetsmiljöfråga, varför jag tycker att du ska kontakta skyddsombudet så kan denne svara på dina funderingar alternativt ta upp frågan med arbetsgivaren.

I lag och föreskrifter står det om företagshälsovård enligt nedan:

Arbetsmiljölagen (1977:1160)
Kapitel 3 - Allmänna skyldigheter

2c § Arbetsgivaren ska svara för att den företagshälsovård som arbetsförhållandena kräver finns att tillgå.
Med företagshälsovård avses en oberoende expertresurs inom områdena arbetsmiljö och rehabilitering. Företagshälsovården ska särskilt arbeta för att förebygga och undanröja hälsorisker på arbetsplatser samt ha kompetens att identifiera och beskriva sambanden mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa.

Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1)
Företagshälsovård

12 § När kompetensen inom den egna verksamheten inte räcker för det systematiska arbetsmiljöarbetet eller för arbetet med arbetsanpassning och rehabilitering, skall arbetsgivaren anlita företagshälsovård eller motsvarande sakkunnig hjälp utifrån. När företagshälsovård eller motsvarande sakkunnig hjälp anlitas skall den vara av tillräcklig omfattning samt ha tillräcklig kompetens och tillräckliga resurser för detta arbete.

….

Arbetsgivaren har alltså ett tydligt ansvar att ta in den kompetens som behövs för att stötta en anställd kring arbetsmiljön. Det är viktigt att rutinerna kring detta är tydliga så att det går att få det stöd som behövs.
I bästa fall har du möjlighet att få ett bedömningssamtal, för att sedan tillsammans med företagshälsovård och arbetsgivare ska kunna ta beslut om ev. vidare samtal.

Arbetsgivaren bör dock efter bedömningssamtal kunna vara med och påverka upplägg av fortsatt stöd, då det ju blir fråga om både kostnad och inverkan på ditt arbete i verksamheten.

Prata mer med skyddsombudet så kan du komma vidare i dialogen med arbetsgivaren och få rätt stöd.

Lycka till!