Fråga SSR Direkt: Kompensation vid graviditetspenning?

Här på sajten publicerar vi de vanligaste frågorna vi får från våra medlemmar. Dagens fråga kommer från en medlem som undrar om hon får kompensation för det inkomstbortfall som uppstår när hon får graviditetspenning.

Har du frågor om kollektivavtal, lön, semester, likabehandling eller annat som rör dina rättigheter och utvecklingsmöjligheter på jobbet? Hittar du inte det du söker hör av dig till SSR Direkt så hjälper vi dig att räta ut dina frågetecken.

Kompensation för inkomstbortfall?

Hej! Jag är gravid och jag ska föda om tre månader. Jag arbetar inom landstinget och jag och min chef har sedan en tid diskuterat de risker som föreligger i mitt arbete och vi har tillsammans genomfört en risk- och konsekvensanalys. Arbetsgivaren har nu meddelat att de inte kan ta ansvar för mig och mitt barn och eftersom det inte finns någon möjlighet till tillfällig omplacering så har jag blivit avstängd från mitt arbete. Jag hade tänkt arbeta ytterligare sex veckor men jag tvingas nu ansöka om graviditetspenning och det innebär ett inkomstbortfall på omkring 10 000 kronor/månad. Jag motsätter mig inte arbetsgivarens beslut, jag förstår varför jag blir avstängd, men jag undrar: borde inte arbetsgivaren kompensera mig för det inkomstbortfall som detta innebär?

/Orolig blivande mamma

Svar: Hej och tack för ditt mail och din viktiga fråga! Föräldraledighetslagen 18–21 § reglerar särskilda bestämmelser om arbetstagare som väntar barn eller ammar. Föräldraledighetslagen 18–21 § hänvisar i sin tur till 4 kap. 6 § arbetsmiljölagen, där det står att om ett arbete som medför särskild risk för vissa grupper av arbetstagare, får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddela föreskrifter om förbud mot att arbetet utförs av arbetstagare som tillhör en sådan grupp.

Arbetsmiljölagen, 4 kap. 6 § hänvisar vidare till Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2007:05 som beskriver kända eller misstänkta riskfaktorer för gravida och ammande arbetstagare. Om det visar att det finns risk för skadlig inverkan på graviditet eller amning eller för annan ohälsa eller olycksfall ska arbetsgivaren snarast vidta de åtgärder som behövs för att undanröja riskerna. Det är angeläget att pröva alla möjligheter till omplacering, men om det inte går får arbetsgivaren inte längre sysselsätta den som är gravid. Det vill säga arbetet är förbjudet.

I 10 kap. i Socialförsäkringsbalken, rätten till graviditetspenning, står det beskrivet i 3 § att en person som är gravid har rätt till graviditetspenning om hon:

1. inte får sysselsättas i sitt förvärvsarbete på grund av en föreskrift om förbud mot arbete under graviditeten, som har meddelats med stöd av 4 kap. 6 § arbetsmiljölagen (1977:1160), och
2. inte kan omplaceras till annat arbete enligt 18 § föräldraledighetslagen (1995:584).

Om du och din arbetsgivare har genomfört en riskbedömning och kommit fram till att du inte kan arbeta som vanligt under din graviditet och din arbetsgivare inte har möjlighet att anpassa arbetet eller omplacera dig till arbete utan särskilda risker kan det leda till ett beslut om att du inte får arbeta på arbetsplatsen. Om du måste vara avstängd från ditt arbete på grund av risker i din arbetsmiljö kan graviditetspenning från Försäkringskassan betalas ut under hela den period du måste vara avstängd.

Det finns dessvärre ingen kollektivavtalad kompensation som kompenserar det inkomstbortfall som detta innebär.

Din fråga är viktig, vi har därför förmedlat ett behov av en förbättring i AB (Allmänna bestämmelser, kollektivavtal för kommuner och landsting) för personer som får graviditetspenning. Vi har till våra centrala förhandlare föreslagit en utredning av möjligheten att införa en regel om ”graviditetspenningtillägg” motsvarande föräldrapenningtillägg och sjuklön.