Fråga SSR Direkt: Vad är en universellt utformad arbetsplats?

Här på sajten publicerar vi löpande några av de vanligaste frågorna vi får från våra medlemmar. Dagens fråga har kommit från flera medlemmar och handlar om universellt utformade arbetsplatser – och vad det egentligen betyder.

Vad är en universellt utformad arbetsplats?

Medlemmar har hört av sig och frågat om uttrycket, vad universellt utformade arbetsplatser är och hur dessa arbetsplatser egentligen ser ut. SSR Direkt ska försöka reda ut begreppen.

Svar:

Sedan en tid tillbaka har frågorna kommit – och det är inte otänkbart att det hänger ihop med förbundets nya EU-projekt som sjösattes strax innan årsskiftet.

Ursprunget till begreppet universellt utformade arbetsplatser kommer från engelskans universal design. Det senare uttrycket brukar tillskrivas den amerikanske arkitekten Ronald Mace som myntade begreppet i mitten på 1980-talet. Arbetet med anpassningar för personer med funktionsnedsättning har dock pågått länge, i organiserad form åtminstone sedan andra världskriget via rörelser för mänskliga rättigheter. Begreppet har fått spridning över världen och Förenta Nationerna (FN) har plockat upp det i sina konventioner. Översatt betyder det "sådan utformning av produkter, miljöer, program och tjänster att de ska kunna användas av alla i största möjliga utsträckning, utan behov av anpassning eller specialutformning". Begreppet är brett och inbegriper både politiska och sociala processer. Det utgår från att människor är olika och har olika förutsättningar, behov och önskemål. En historisk exposé över FNs riktade arbete för människor med funktionsnedsättning hittar du här.

I våra dagar får begreppet universell utformning också koppling till åtagandet Agenda 2030 som innehåller 17 mätbara mål – för de så kallade globala målen för hållbar utveckling. Fram till år 2030 ska alla världens FN-länder bidra till att detta blir verklighet, både genom sin inrikes- och utrikespolitik. Mål nummer 8 har stor bäring på arbetsmarknaden och handlar om att verka för en inkluderande och långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla. Mål nummer 5 handlar om jämställdhet – den orättvisa fördelningen mellan könen rörande ekonomiska resurser, makt och inflytande. Mål nummer 10 tar sikte på den ojämlikhet som råder och de ökande klyftorna mellan individer och grupper, baserat på bland annat kön, ålder, etnicitet och ekonomisk och social status. Mer om dessa mål, delmål och indikatorer kan du läsa om här, ur ett fackligt perspektiv.

Fokus på arbetslivet

Universellt utformade arbetsplatser är arbetsplatser som är inkluderande för alla redan från början. Istället för att en arbetsplats tar fram individuella anpassningslösningar, som ofta är stigmatiserande, eller enskilda åtgärder som är utformade efter specifika målgrupper, är syftet och målsättningen att flytta fokus till att utforma arbetsplatser som från början är inkluderande för alla. Det innebär en helhetssyn som innefattar mer än en traditionell "handikappanpassning" eller enskilda integrationsåtgärder. Det handlar om att göra rätt från början och därigenom få ett arbetsliv som är anpassade för alla.

Akademikerförbundet SSR har sedan några år tillbaka inkluderat kravet på universellt utformade arbetsplatser i det arbetsmiljöpolitiska programmet och sedan en tid tillbaka finns även en partsgemensam programförklaring.

Universell utformning handlar om flera perspektiv

Utifrån den fysiska och sociala miljön på arbetsplatsen handlar det om att underlätta för alla typer av arbetsuppgifter och möjliggöra en flexibilitet som svarar mot medarbetarnas olika behov under olika perioder. Ju bättre arbetsmiljön fungerar för alla, desto bättre fungerar den också för de som har särskilda behov av stöd och behovet av individuella anpassningar minskar. En universellt utformad arbetsplats ställer höga krav på arbetsorganisationens utformning och ett ledarskap där medarbetarna finns med som en aktiv part. Den förutsätter social inkludering, delaktighet och respekt för olikheter, och att chefer och ledare fokuserar på medarbetarnas möjligheter och anpassar både krav och stöd efter individens behov och förutsättningar. Med en universellt utformad arbetsplats blir det lättare att attrahera nya medarbetare och att kunna erbjuda personer med särskilda behov en ändamålsenlig arbetsplats. Med detta följer behovet av verksamheternas strategiska kompetensförsörjning och rekryteringsprocesser. Det handlar både om att använda medarbetarnas kompetens på rätt sätt, men också om att bredda rekryteringsbasen och använda andra metoder i rekryteringsarbetet.

Det är lite av ett pionjärarbete som bedrivs, och begreppet universellt utformade arbetsplatser är ännu inte fullt ut vedertaget. Vi ser därför ett stort behov av nytänkande för att i framtiden ge fler människor möjlighet att bidra och utvecklas i arbetslivet. Det skapar grunden för ett hållbart arbetsliv där mångas kompetens kan tas tillvara och det bidrar till hållbar ekonomisk tillväxt och därmed till allas välfärd.

För mer information om förbundets arbete med frågorna, kontakta SSR Direkt eller förbundets projektledare Dolores Kandelin Mogard.