Fråga SSR Direkt: Vad innebär förtroendearbetstid?

Leende kvinna
FAQ

Vad är egentligen förtroendearbetstid? SSR Direkt svarar en nyanställd medlem som undrar över kollegornas fackliga arbete. 

Vad är förtroendetid?

På mitt nya arbete är det en del medarbetare som har förtroendearbetstid och jag undrar helt enkelt vad det innebär?
/Undrande medlem

Svar

Med förtroendearbetstid avses sådan arbetstid som en anställd med hänsyn till sina arbetsuppgifter har förtroendet att själv disponera och en överenskommelse om detta ska träffas.

Förtroendearbetstid förutsätter en kontinuerlig dialog mellan arbetsgivaren och den som har förtroendearbetstid om vad förtroendearbetstid innebär, om arbetsmängden och hur arbetstiden förläggs.

Arbetstiden på en arbetsplats ska anpassas till den verksamhet som bedrivs och till de krav som finns på en bra arbetsmiljö. Syftet är ytterst att åstadkomma en så högkvalitativ och effektiv verksamhet som möjligt. I de fall medarbetarnas arbete med fördel kan styras och följas upp utifrån resultatuppfyllelse och målstyrning snarare än att fokusera på hur många timmar en arbetstagare arbetar kan det under rätt förutsättningar vara lämpligt med förtroendearbetstid.

Förtroendearbetstiden skapar samtidigt, rätt använd, förutsättningar för medarbetaren att utvecklas till att bli mer självständig och ansvarstagande. Medarbetaren får också större möjligheter att på ett flexibelt sätt förena arbetsliv och privatliv utan att det påverkar resultatet.

Tjänar du mer eller mindre än andra med samma utbildning? Jämför din lön här.

Under rätt förutsättningar kan förtroendearbetstid vara till fördel både för verksamheten och för den enskilde medarbetaren. Inför ställningstagandet måste de arbetsrättsliga och ekonomiska konsekvenserna beaktas. Villkoren för förtroendearbetstid måste tydliggöras, liksom de förutsättningar som ska gälla i övrigt.

Förtroendearbetstid förutsätter förtroende. Förtroendearbetstid ska inte förväxlas med olika former av flexibel arbetstid. Förtroendearbetstid kännetecknas av att det föreligger ett förtroende mellan arbetsgivare och arbetstagare, att arbetsuppgifterna utförs med kvalitet och i tid.

Både fördelar och nackdelar med förtroendearbetstid

Det blir allt vanligare inom tjänstesektorn att få ett erbjudande om förtroendearbetstid. Förtroendearbetstid kan vara väldigt bra om du har arbetsuppgifter som är flexib­la och som du själv kan styra över.

Förtroendearbetstid är en oreglerad arbetstidsform, där du själv bestämmer – med hänsyn till dina arbetsuppgifter – när du jobbar. Det är då vid varje tillfälle arbets­uppgifternas krav som påverkar din arbetstid.

Tanken är inte att du ska arbeta mer än normalt, utan att du ibland arbetar mer och ibland mindre, beroende på situationen.

Förtroendearbetstid bygger på att det finns förtroende mellan arbetsgivare och arbets­tagare och fungerar om det är svårt att förutse när ditt arbete ska utföras. Arbetsmiljö­lagens skyddsaspekter gäller, vilket förutsätter en regelbunden dialog och avstämning mellan chef och medarbetare. Det är också viktigt att tänka på att du själv måste signalera om arbetet inte hinns med – eller för den delen om du är undersysselsatt.

Ofta skrivs möjligheten till övertidsersättning bort till förmån för högre lön. Det kan vara en fördel, men också en fara, då det inte syns hur mycket man faktiskt arbetar.

Förtroendearbetstid regleras inte i lag utan i kollektivavtal och bygger oftast på att du som medarbetare själv bestämmer om du ska omfattas eller inte. Du har självklart rätt till semester, men undantas från arbetstidslagens regleringar. Det är en nackdel då gränsdragningen mellan arbete och privatliv är svår att göra – när ska du exempelvis svara på mejl och i telefon? Fördelen är att du själv avgör när du ska arbeta och därmed får större inflytande över hur din arbetsdag ser ut.

Innan du bestämmer om du vill ha förtroendearbetstid eller inte, bör du ha arbetat en tid, så att du känner till arbetets förutsättningar. Du bör också ha tagit reda på vilka krav och förväntningar din chef har på din tillgänglighet.

Inte medlem än? Läs om alla fördelar med medlemskapet här.