Från 0 till 23 för forskning i socialt arbete

Satsningar i den forskningspolitiska propositionen inger hopp om att det sociala arbetet kan få ett efterlängtat kunskaps- och utvecklingslyft.

När regeringen arbetade med att ta fram den forskningspolitiska proposition som presenterades igår, den 28 november, gjorde Akademikerförbundet SSR och FORSA, Förbundet för forskning i socialt arbete, ett gemensamt inspel.  Vi pekade på behoven  av långsiktiga forskningssatsningar och lyfte fram att det måste gå att kombinera forskning med praktiskt socialt arbete. Vi visade också på hur forskning inom socialtjänst och socialt arbete osynliggjorts i forskningspolitiken. Till exempel att socialtjänst eller socialt arbete inte nämns överhuvudtaget bland forskningspolitiska insatser för åren 2013–2016. Inte en enda gång. Inte med ett enda ord.

Så ärligt talat var inte förhoppningarna särskilt stora när forskningspolitiken för de närmaste tio åren presenterades. Men kors i taket, där finns verkligen långsiktiga satsningar på tillämpad välfärdsforskning med uttalat fokus på socialtjänst och socialt arbete. Äntligen. Till vår stora glädje tillgodoses faktiskt samtliga våra krav!

Regeringen lanserar ett tioårigt forskningsprogram inom området och ger också Forte, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, i uppdrag att i samverkan med berörda aktörer utveckla ett system för att identifiera och prioritera forskningsbehov och också utlysa medel för forskning som möter dessa forskningsbehov. Inte blir propositionen sämre av att det också ska satsas på forskarskolor inom socialtjänsten och att forskarutbildningen ska kunna medge kombination av forskning och yrkesverksamhet.

Satsning på arbetslivsforskning

Nu finns det också annat säga om den framtida forskningspolitiken i stort. Vid sidan av de välbehövliga satsningarna på tillämpad välfärdsforskning vill regeringen också satsa på ett program inom arbetslivsforskningen. Det är mer än välkommet att frågor lyfts om  arbetsmiljöns hälsoeffekter, förutsättningar för ett längre arbetsliv, samt hur anställningsvillkor, digitalisering, migrerande arbetskraft och diskriminering påverkar arbetslivet. Värt att notera är också satsningar för mer jämställd forskning samt att regeringen ökar basanslagen, det vill säga de pengar som går direkt till de forskande lärosätena och som inte behöver sökas. Det är bra, men tyvärr minskar basanslagens andel av de totala medlen till forskning.

Men, återigen, satsningarna inom socialtjänst och socialt arbete är något att ta fasta på. Och vad gäller ordval så förekommer nu ordet socialtjänst 23 gånger. Att gå från 0 till 23 borde göra skillnad.