Från forskning till handling för socialsekreterarnas arbetsmiljö

I augusti besökte Akademikern Plus Malmö stad som tagit in forskare för att få bukt med socialsekreterarnas arbetsmiljö. Nu har forskningsresultaten blivit en handlingsplan som lämnats in till Arbetsmiljöverket i dag.

Hösten 2015 fick Malmö stad skarp kritik från Arbetsmiljöverket. Socialsekreterarna mådde dåligt och var överbelastade, det fanns en obalans mellan krav och de förutsättningar som fanns för att utföra arbetet. Arbetsmiljöverket krävde att staden skulle ta in en opartisk konsult för att granska arbetsmiljön.

Hanna Ljungberg, huvudskyddsombud för Akademikerförbundet SSR i Malmö stad, hittade Hanne Berthelsen, arbetslivsforskare vid Malmö högskola. Hon arbetar med en internationellt erkänd, vetenskaplig arbetsmiljöenkät, Copsoq, Copenhagen Psychosocial Questionnaire. Hon fick i uppgift att analysera socialtjänstens sex förvaltningar.

I slutet av augusti var Akademikern Plus på plats i Malmö när resultatet från undersökningen presenterades. Hanne Berthelsen berättade att arbetsbelastningen var hög i organisationen. Värdena var låga för självskattad och värdena för stress, sömnbesvär och utbrändhetssymtom var höga. Rollkonflikter var ett stort problem. I riskbedömningen och handlingsplanen som nu lämnats in till Arbetsmiljöverket konstaterar Malmö stad att socialsekreterarna löper allvarlig risk att drabbas av ohälsa. Den höga personalomsättningen medför också en allvarlig risk för en ohälsosam arbetsbelastning.

Handlingsplanen består av nio åtgärdspunkter där bland annat högre chefstäthet och en översyn av administrativa arbetsuppgifter ingår. Planen refererar bland annat till forskningsprojektet Hälsa och framtid i offentlig förvaltning, och föreslår utifrån det att varje sektionschef inte ska ha fler än 16 anställda.

Staden ska också göra en översyn av de administrativa arbetsuppgifterna. Syftet är att fördela de arbetsuppgifter som går till administrativ personal och andra stödfunktioner.

För att stävja personalomsättningen ska verksamheterna bland annat tillsätta en arbetsgrupp för att undersöka möjligheten att inrätta resurstjänster som kan avlasta vid tillfälliga arbetstoppar. Man jobbar också med att ta fram en långsiktig kompetensförsörjningsstrategi.