Gästblogg: Utbildning nyckel till välfärdens kompetensförsörjning

Rekryteringsbehovet inom välfärdssektorn ökar. För att kunna möta efterfrågan behövs kompetenta medarbetare – med rätt utbildning, skriver SKL:s VD Vesna Jovic.

Efterfrågan på välfärdstjänster växer i takt med att befolkningen ökar. För att kunna fortsätta leverera tjänster med hög kvalitet behöver kommuner, landsting och regioner rekrytera ännu fler kompetenta medarbetare. Utbildning – både grundutbildning och vidareutbildning – är en nyckel för att möta behovet av personal.

Det måste finnas smidigare och snabbare vägar till välfärdsyrkena. Här har staten ett stort ansvar för att anpassa utbildningssystem och arbetsmarknadspolitik till de förutsättningar som råder. Staten behöver utöka utbildningsplatserna för bristyrken, utveckla distansutbildningen och öka möjligheterna att studera parallellt med ett arbete. Det behövs också ett mer flexibelt studiestödssystem, ökade resurser för handledning och att behörighetskraven på utbildningarna tydliggörs.

Hållbara arbetsplatser

Digitaliseringen ställer nya krav på arbetslivet, men ger oss framför allt stora möjligheter. SKL och samtliga kommuner, landsting och regioner arbetar för att våra arbetsplatser ska vara hållbara även i framtiden. En god arbetsmiljö, inflytande på arbetsplatsen och goda utvecklingsmöjligheter är viktiga hörnstenar i det arbetet. 

Med hjälp av digitaliseringen kan kommuner, landsting och regioner förändra och modernisera arbetssätt, bli mer effektiva och använda händer där händer behövs.  

Arbetsgivarorganisationer och fackförbund har också ett gemensamt ansvar för att locka fler till välfärdsyrkena. Ett konkret exempel är det studentmedarbetaravtal som tecknats av Sveriges Kommuner och Landsting, Pacta, AkademikerAlliansen och OFR:s förbundsområde Allmän kommunal verksamhet.

Studentmedarbetaravtalet är något som både arbetsgivare och studenter tjänar på. Studenterna ges möjlighet att känna på hur det är att arbeta i välfärdssektorn och samtidigt skaffa sig relevant arbetslivserfarenhet under studietiden. Och arbetsgivarna får tillgång till kvalificerad arbetskraft och ges möjligheten att visa upp sig som attraktiva arbetsgivare.

Läs gärna mer om studentmedarbetaravtalets möjligheter på SKL:s hemsida. 

Trevlig sommar!

Vesna Jovic
VD, Sveriges Kommuner och Landsting