Ge hälso- och sjukvårdskuratorerna rätt förutsättningar

Heike Erkers

1 juli får Sverige ett nytt legitimationsyrke: Visa att ni är attraktiva arbetsgivare som vill rekrytera och behålla de nylegitimerade hälso- och sjukvårdskuratorerna, skriver Heike Erkers i en debattartikel i Dagens Medicin

Den första juli får Sverige ett nytt legitimationsyrke inom hälso- och sjukvården. Efter att länge ha varit den enda högskoleutbildade yrkesgruppen som arbetar direkt med patienter utan legitimation, kan nu hälso- och sjukvårdens kuratorer ansöka om att få legitimation utfärdad av Socialstyrelsen. Detta är en seger för patientsäkerheten som Akademikerförbundet SSR kämpat för i 60 år.

Intresset för att ansöka om legitimation från Akademikerförbundet SSR:s medlemmar är stort. Äntligen kommer hälso- och sjukvårdens kuratorer att delta i vården under samma förutsättningar som övrig högskoleutbildad personal. Äntligen har de möjlighet att delta i utbildningar och utvecklingsarbeten riktade mot legitimerad personal. Äntligen råder samma patientsäkerhet för den individ som träffar en kurator anställd av regionen som för den som träffar en kurator hos en privat utförare.

För att hälso- och sjukvårdskuratorslegitimationen ska implementeras krävs det att Sveriges arbetsgivare inom hälso- och sjukvård, framförallt regionerna, möjliggör för sina anställda kuratorer att bli legitimerade. Detta gäller särskilt dem som är nya i yrket.

Ge dem möjligheterna att gå en relevant vidareutbildning så de kan utveckla sin kompetens och bli legitimerade snabbare! Framtidens hälso- och sjukvårdskuratorer kommer att behöva gå en särskild utbildning för att bli legitimerade. För dem som redan arbetar i yrket finns särskilda övergångsregler som gäller under fem år: socionomexamen eller liknande och minst fem års arbetslivserfarenhet. För dem som har en relevant vidareutbildning räcker det med två års arbetslivserfarenhet.

Patientsäkerheten har hela tiden varit det viktigaste skälet för att införa hälso- och sjukvårdskuratorslegitimation. Personal utan legitimation som arbetar i privat utförd hälso- och sjukvård står inte under tillsyn och är inte skyldiga att föra journal. När mer och mer hälso- och sjukvård utförs i privat regi ska inte patienter behöva fundera över i vilken regi vårdcentralen eller sjukhuset är, man ska kunna känna sig säker på att den kurator man träffar för journal. Regeringen har också betonat hälso- och sjukvårdskuratorns viktiga funktion för att motverka att sociala problem behandlas som sjukdomar.

Det är väl känt från folkhälsoforskning att sociala bestämningsfaktorer är en avgörande faktor för både vår fysiska och psykiska hälsa. Detta exemplifieras ofta genom att visa på skillnader i medellivslängd mellan olika bostadsområden. Men faktum är att en faktor som din utbildningsnivå som patient har betydelse för när du söker vård, vilken vård du får och hur du återhämtar dig.

Hälso- och sjukvårdskuratorn har en unik kompetens om hur ohälsa och social situation påverkar varandra såväl på individ- som på samhällsnivå. Med kunskaper om samhällets stödfunktioner och juridik liksom om kris, sorg, förluster och trauman, kompletterar kuratorns kompetens andra hälso- och sjukvårdsyrkens kunskapsområden.

I en nyligen publicerad avhandling konstaterar forskaren och kuratorn Elisabeth Sernbo att hälso- och sjukvårdskuratorn har en underlättande funktion. De hanterar allt från patienters svårigheter med kriser, ekonomi och boendefrågor, till personalkonflikter och organisatoriska hinder.

Det är dags att hälso- och sjukvårdens arbetsgivare värdesätter kuratorernas bidrag till en patientcentrerad vård. Det är dags att de får rätt förutsättningar att delta med sin kompetens i teamarbetet. Visa att ni är attraktiva arbetsgivare som vill rekrytera och behålla de nylegitimerade hälso- och sjukvårdskuratorerna.