"Gör kontorsjobben mer inkluderande"

Vi vill utforma kontorsarbetsplatser som från början är inkluderande för alla. Det skriver Markus Furuberg, förhandlingschef på Akademikerförbundet SSR, tillsammans med fem andra organisationer om ett nytt gemensamt initiativ i tidningen Du&Jobbet.

Arbetsmarknaden står idag inför stora utmaningar. Enbart inom kommuner och landsting kommer ca en halv miljon nya människor att behöva rekryteras till välfärdssektorn fram till 2023. Konkurrensen om medarbetarna ökar. Samtidigt har olika grupper svårt att komma in på arbetsmarknaden: personer med funktionsnedsättning, utländsk bakgrund, eller ohälsa. Parallellt finns också en oroande bild av tuffare arbetsvillkor med fler sjukskrivna.

Sammantaget ger det bilden av att vi är dåliga på att hushålla med de mänskliga resurserna. Diskussionen behöver i högre grad handla om vad vi kan göra på organisations- och samhällsnivå för att få ett långsiktigt hållbart och inkluderande arbetsliv för alla. Det finns mänskliga, samhällsekonomiska och rent affärsmässiga motiv för att utveckla arbetslivet så att många olika kompetenser kan tas tillvara och för att fler ska kunna arbeta. Det goda arbetet är inte enbart en källa till försörjning utan ger också människor möjlighet att utveckla sin fulla potential.

Vi vill få till stånd ett perspektivskifte i synen på våra kontorsarbetsplatser och göra dem mer inkluderande. Akademikerförbundet SSR, Funktionsrätt Sverige, Vasakronan, Randstad, Föreningen Sveriges företagshälsor och Swedavia har därför, i en unik utvecklingskoalition, sökt och erhållit projektmedel från Europeiska Socialfonden. Vi kommer att utveckla metoder och modeller som bygger på forskning om bl a arbetsplatsens fysiska utformning, den sociala miljön och arbetets organisering.

I nästa steg kommer modellerna att spridas till de organisationer och företag som ingår i projektet, men även till kommuner och andra intressenter. Istället för individuella anpassningslösningar, som ofta är stigmatiserande, eller enskilda integrationsåtgärder utformade för specifika målgrupper, är vår målsättning att flytta fokus till att utforma arbetsplatser som från början är inkluderande för alla.

Vi är övertygade om att universellt utformade arbetsplatser ger ett mer hållbart arbetsliv som blir bättre på att tillvarata de mänskliga resurser som finns. Det leder också till starkare förutsättningar för verksamheter att nå sina mål och därmed också öka sin konkurrenskraft. Genom vårt samarbete vill vi nu ta konkreta steg för en omställning mot ett hållbart arbetsliv.

Markus Furuberg, förhandlingschef, Akademikerförbundet SSR
Mikael Klein, intressepolitisk chef, Funktionsrätt Sverige
Peter Munck af Rosenschöld, vd, Föreningen Sveriges Företagshälsor
Anki Elken, hållbarhetschef, Randstad
Tove Möller, ansvarig för mångfald, Inkludering och social CSR, Swedavia
Cecilia Söderström, hr-chef, Vasakronan