Hallå där Camilla Sköld!

Du är socialpolitisk chef på Akademikerförbundet SSR men nu tar du tjänstledigt för att istället jobba med översynen av socialtjänstlagen. Berätta om nya uppdraget!

–  Översynen är en väldigt viktig utredning som vi väntat på länge. Utredningen har antagit namnet ”Framtidens socialtjänst” och det visar att det här inte ”bara” rör lagstiftningen utan att man tittar på verksamheten i stort.

– Det känns verkligen roligt att få jobba med det här. Jag kommer att ingå i sekretariatet och vara med och lägga upp arbetet, exempelvis jobba med olika referensgrupper, beställa underlagsrapporter och vara med och skriva själva betänkandet.

Du har en bakgrund som socionom och har lång erfarenhet av att jobba med frågor som rör socialtjänsten. Vad tror du att du kan bidra med i nya uppdraget?

– Jag har bra koll på hur verksamheten inom socialtjänsten ser ut och vilka förutsättningar socialsekreterare och chefer har. I dag är ofta lagstiftningen en sak och tillämpningen av lagen en annan. Det finns diskussioner om det är alldeles för stark detaljstyrning och om det varit överordnat att hålla budget ute i verksamheterna, och detta samtidigt som lagen har velat något helt annat. Det kommer också översynen att titta på, just hur man ska stärka mandatet och handlingsutrymmet för professionerna inom socialtjänsten.  

Utredningen kommer bland annat att se över socialtjänstlagens struktur och socialtjänstens uppdrag. Tanken är att få till en mer jämlik socialtjänst. Vilka frågor tycker du är extra viktiga att titta på?  

– Direktiven lyfter många viktiga frågeställningar. En viktig fråga är hur lagen bättre kan stödja ett förebyggande socialt arbete som bidrar till hållbarhet och till att behovet av individuella insatser minskar. Det är ett eftersatt område i dag.

Hur långt har utredningen kommit och när förväntas man vara klar?

– Utredningen har ännu inte kommit igång för fullt, det blir efter semestrarna. Och den ska vara klar senast december 2018.

Text: Stina Loman, Akademikern

Läs mer: 

Ordföranden positiv till regeringens nya direktiv

Margareta Winberg ska utreda socialtjänstlagen