Hallå där, Cecilia Grefve!

Du är nationell samordnare för den sociala barn- och ungdomsvården och ska snart lämna en slutrapport till regeringen. Hur går det med det arbetet?

– Jag har tillsammans med mina kollegor besökt 50 kommuner och precis avslutat fem konferenser där kommunerna berättat om sina förbättringsarbeten. Nu håller vi på att förbereda inför den slutrapport som jag ska lämna till regeringen senast 15 december, den ska innehålla förslag på förbättringar inom socialtjänsten.

Hur vill du sammanfatta dina kommunbesök?

– Jag har, inte minst vid de fem slutkonferenser som precis har varit, fått bekräftelse på att det finns hopp i den sociala barn- och ungdomsvården. Allt fler söker utannonserade tjänster och flera av de sökande har längre erfarenhet. Samtidigt finns det också kommuner som fortfarande har stora utmaningar.

– Under våra resor har det också utkristalliserats fem kommuner som har haft stabilitet under hela vårt arbete, slutrapporten kommer att innehålla en fördjupning av vad som finns i de kommuner som bidrar till att socialarbetare stannar kvar.

Vad beror det på att fler söker tjänster?

– Flera saker. Många kommuner arbetar på att förbättra arbetsvillkoren för socialarbetare, arbetsvillkoren har varit en av flera viktiga frågor i vårt arbete. Arbetsmiljöverket har även gjort en granskning av arbetsmiljön och SKL har tagit fram en handlingsplan för området. Dessutom har regeringen gjort flera satsningar på området och det fackliga arbetet har lyft verksamheterna. Utöver det ser vi vinster av att man jobbar mer tillsammans på kommunal, regional och nationell nivå.

– Men arbetet är skört och inget man gör i en handvändning. Vi måste hela tiden arbeta på att förbättra arbetsvillkor och förutsättningar både för medarbetare och chefer.

Ser du några andra trender inom den sociala barn- och ungdomsvården?

– Ja, arbetet med barns delaktighet utvecklas vilket bland annat innebär att barn och unga blir mer delaktiga i frågor som rör deras liv. De involveras från början och får den delaktighet och information som de har rätt till. Även här måste man hela tiden arbeta med att förbättra barns rätt att vara delaktiga och medskapande, det måste med barnkonventionen som grund byggas in i strukturerna.

– Ett annat område som har medvind är tidiga och förebyggande insatser. Det handlar om att man i ett tidigt skede finner barn och familjer så att de snabbare får rätt stöd.

– Under våra resor har vi sett mycket bra arbeten. Den stora utmaningen är att detta inte bara ska var på några ställen eller i några kommuner, utan den sociala barn och ungdomsvården ska hålla hög kvalitet överallt. Det kommer vi att återkomma till i vår slutrapport.

Text: Stina Loman, Akademikern

Läs mer: 
Cecilia Grefve: Många kommuner tar steg i rätt riktning
Regeringen vill satsa 750 miljoner på sociala barn- och ungdomsvården