Handlingsprogram för sköra äldres munhälsa

Äldre som går från att vara oberoende till sköra är en riskgrupp för dålig munhälsa med stort personligt lidande och kostnader för individ och samhälle som följd. Idag presenteras ett professionsövergripande handlingsprogram i frågan.
Akademikerförbundet SSR är en av organisationerna bakom programmet.

Fyra nyckelåtgärder lyfts fram i programmet  
- Uppmärksamma den äldres munhälsa tidigt
- Samordna insatser mellan kommun och tandvård och mellan tandvård och sjukvård
- Informera den äldre i tid och behåll tandvårdskontakten
- Öka kunskapen om äldres munhälsa