Historiskt riksdagsbeslut om legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer

Det här är ett stort steg framåt för ökad patientsäkerhet och ett kvitto på att facklig kamp lönar sig, säger Akademikerförbundet SSR:s ordförande Heike Erkers efter dagens enhälliga riksdagsbeslut om att en legitimation för kuratorer i hälso- och sjukvård ska införas den 1 juli 2019.

– Äntligen får de patienter som träffar hälso- och sjukvårdskuratorer samma patientsäkerhet som i den övriga vården. De har också tryggheten i att det är en person med rätt utbildning de möter. Kuratorerna har varit den enda högskoleutbildade professionen med direkt patientansvar som inte har legitimation. Nu har riksdagen rättat till den bristen och det är vi oerhört glada för, säger Heike Erkers.

Syftet med en legitimation är framför allt att öka patientsäkerheten genom att det ställs krav på att en kurator har rätt kompetens. Införandet av legitimation innebär att även kuratorer i privat hälso- och sjukvård kommer att omfattas av skyldigheten att föra journal. Legitimationen kan återkallas vid grov oskicklighet eller uppenbar olämplighet att utöva yrket.

– Förbundet har drivit den här frågan i 60 år och de senaste tio åren har vi intensifierat det politiska påverkansarbetet. Det är många som har jobbat oerhört hårt med den här frågan och det är fantastiskt roligt att vi nu går i mål, säger Heike Erkers.

För att beviljas legitimation som hälso- och sjukvårdskurator kommer det att krävas en hälso- och sjukvårdskuratorsexamen som omfattar 60 högskolepoäng. De närmaste fem åren efter införandet kommer det att finnas generösa övergångsregler för redan verksamma kuratorer.

Legitimationen är en garanti för och utgör ett bevis på en yrkesutövares kompetens och lämplighet för sitt yrke, konstaterar riksdagen i sitt beslut. Legitimationen är dock inte knuten till ensamrätt att utöva yrket.

Vägen mot legitimation har varit lång. 2010 ansåg Behörighetsutredningen att legitimation inte kunde ges hälso- och sjukvårdskuratorer, eftersom det saknades en särskild utbildning till yrket. Akademikerförbundet SSR lanserade då förslaget om en yrkesexamen på avancerad nivå för hälso- och sjukvårdskuratorer. 2016 gav regeringen i uppdrag till Universitetskanslersämbetet att utreda hur en sådan utbildning bör utformas. Därmed var legitimationsfrågan på god väg att lösas.

– Det har varit denna växelverkan mellan hälso- och sjukvårdsfrågor och utbildningsfrågor med påverkansarbete gentemot såväl regering, departement, riksdag och enskilda myndigheter som har visat sig vara framgångsrik. Många bitar föll på plats samtidigt, säger Heike Erkers.

Akademikerförbundet SSR organiserar kuratorer i hälso- och sjukvården. Läs mer om förbundets arbete med legitimation.