Hjälp vid hot och våld

Många av Akademikerförbundet SSR:s medlemmar arbetar i yrken där hot och våld är en del av vardagen. Du kan läsa mer om hur man kan motverka detta i förbundets skrifter.

Hot och våld är en allvarlig arbetsmiljöfråga. För dem som jobbar med samhällets mest utsatta krävs en trygg och säker arbetsmiljö. Det är nödvändigt med utbildning, dokumenterade säkerhetsrutiner och förbyggande insatser samt ett bra stöd och ett bra omhändertagande av personal som drabbas. 

Arbetsgivaren har alltid huvudansvaret, men personal och skyddsombud bör arbeta tillsammans med arbetsgivaren för att förebygga ohälsa som orsakas av hot och våld. Arbetsgivaren ska utreda de risker för hot och våld som kan finnas på arbetsplatsen och genomföra åtgärder för att förebygga riskerna. Det kan exempelvis betyda att det finns en larmfunktion så att en medarbetare snabbt kan kalla på hjälp om det behövs. Det är viktigt att alla anställda känner till de regler och rutiner som finns så att alla vet hur de ska agera om en hot- eller våldssituation uppstår. Att öva på hur ska agera vid en risksituation är ett bra sätt att se till att alla vet hur rutinerna ser ut. 

Som arbetstagare måste du delta i arbetsmiljöarbetet och vara uppmärksam och följa de rutiner och instruktioner som finns. Om du upplever att det finns risk för hot och våld ska du också underrätta din arbetsgivare om det.

Skyddsombuden bevakar att arbetsmiljölagen följs på din arbetsplats. Det ska alltid finnas ett skyddsombud på din arbetsplats. Stora arbetsgivare, som exempelvis kommuner, kan ha ett huvudskyddsombud centralt. För privata verksamheter har förbundet regionala skyddsombud. Vet du inte vem som är ditt ombud kan du antingen höra av dig till ditt lokala fackliga ombud eller till SSR Direkt centralt.

För mer information läs förbundets skrift Hot och våld i arbetslivet. Du kan också läsa mer om vilka lagar och regler som gäller på Arbetsmiljöverkets hemsida.