Hög tid att visa ledarskap i arbetsmiljöfrågan

Att arbeta systematiskt för en bättre arbetsmiljö är grundläggande för att kunna förebygga sjukfrånvaro och hög arbetsbelastning. Det är dags för politiker och chefer i ledande ställning att skapa förutsättningarna att göra det.

I dagarna presenterade Arbetsmiljöverket en rapport om att sju av tio svenskar arbetar fast de är sjuka. Varannan känner också att de har för hög arbetsbelastning. Den höga arbetsbelastningen märks naturligtvis också av bland Akademikerförbundet SSR:s medlemsgrupper som exempelvis personalvetare, chefer och socionomer.

Rapporten visar också att de arbetsplatser som fungerar bäst är de med ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Dessvärre är det större organisationer som till exempel landsting och kommuner som ofta brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Under 2015-2017 genomför Arbetsmiljöverket riktade inspektioner inom vård och omsorg – däribland socialförvaltningarna. Undertecknad tog i början av året del av några av resultaten av inspektionerna inom socialförvaltningarna. Det var ett mörkt resultat men inte förvånande. Bland annat framkom det att tre av de hittills 25 inspekterade förvaltningarna saknade all tillstymmelse av ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Är resultatet representativt för resterande cirka 280 kommuner? Exakt svar vet vi först om några år – men detta nerslag är minst sagt oroande.

Ett välfungerande systematiskt arbetsmiljöarbete är grundläggande för att förebygga sjukfrånvaro och hög arbetsbelastning. Det är dags för politiker och chefer i ledande ställning på ställen där det systematiska arbetsmiljöarbetsmiljöarbetet inte är en del av den dagliga verksamheten att visa ledarskap och se till att det sker en förändring. De måste skapa förutsättningar för chefer ute i första linjen att arbeta med arbetsmiljön – tillsammans med medarbetarna.

Ekonomiskt och strategiskt

Arbetsgivarna är de som vinner mest på en bra arbetsmiljö eftersom motsatsen skapar stora kostnader i form av produktionsförluster vid sjukdom och hög personalomsättning. En god arbetsmiljö och rimlig arbetsbelastning är en förutsättning för kunna konkurrera om den rätta kompetensen i framtiden. Redan i dagsläget råder det stor brist på erfarna chefer, socionomer (som vill arbeta i kommuner och landsting) och till viss del också personalvetare. Vi vet att också att vi står inför stora pensionsavgångar. Så bra förutsättningar att systematiskt arbeta med arbetsmiljön är både ekonomiskt lönsamt och del av den strategiska kompetensförsörjningen.

Regeringen har gett parterna i uppdrag att innan augusti är slut komma med förslag om åtgärder för hur man kan sänka sjukfrånvaron. Akademikerförbundet SSR har bland annat kommit med förslag om möjlighet till omställning för långtidssjukskrivna. Akademikerförbundet SSR vill också att nuvarande arbetsmiljölag anpassas till dagens arbetsmarknad så den på ett bättre sätt skyddar kvinnor likväl som män.

Om du är intresserad av att veta mer om arbetsmiljö, arbetsmiljölagen och framtiden – och råkar befinna dig på Gotland i början av juli – kom på vårt arbetsmiljöseminarium i Almedalen. Där berättar vi mer. Ju fler som kommer desto bättre!