Högre sjukfrånvaro för jämställda föräldrar

Jämställda förstagångsföräldrar har högre sjukfrånvaro än de som har en traditionell arbetsfördelning, visar en ny rapport. Men det finns negativa effekter med att inte dela på ansvaret också.

Försäkringskassans rapport ”Jämställdhet och sjukfrånvaro” tittar närmare på förstagångsföräldrar och risken för sjukfrånvaro vid olika jämställdhetssituationer i hemmet och i arbetslivet.  Studien visar att de par som lever mer jämställt eller otraditionellt – det vill säga där man delar 40-60 på arbete och föräldradagar, där kvinnan är huvudförsörjare, eller där båda dubbelarbetar – har en högre sjukfrånvaro än de som har en mer traditionell arbetsfördelning med mannen som huvudförsörjare.  

Det finns flera möjliga förklaringar, säger Ulrik Lidwall, analytiker på Försäkringskassan.

– Det är klart att risken kan öka när man plötsligt ska hantera dubbla roller i livet. Ska man vara jämställd krävs det en hel del planering och förhandling från bådas sida. Men det kan också handla om negativa attityder hos arbetskamrater och chefer till människor som har ansvar för hem och barn, säger han.  

Ekonomiskt beroende

Resultaten pekar på att flera roller i sig inte innebär ökad sjukfrånvaro för kvinnor, men en hög sammanlagd arbetsbörda är en riskfaktor för sjukfrånvaro. Men även om ett stort ansvar för hem och familj utgör en riskfaktor finns det negativa effekter med att inte dela på ansvaret också, påpekar Ulrik Lidwall.

– När mannen tjänar mer i hushållet och kvinnan jobbar deltid är risken för sjukskrivning lägre, men kvinnan blir mer ekonomiskt beroende och det får konsekvenser på sikt, säger Ulrik Lidwall.   

Konsekvenserna är i många fall lägre pension och sämre löneutveckling för den deltidsjobbande mamman. Och det är faktorer man måste räkna in när man tolkar resultaten från den nya rapporten, menar han.

Jämnare fördelning

Överlag har fördelningen av ansvaret för barnen blivit jämnare. Enligt rapporten ökade männens uttag av föräldrapenning både 1995 och 2002, då öronmärkta pappamånader infördes. Också vabbandet ökade efter 2002.

– Jag tror inte att de flesta vill gå tillbaka till en mer traditionell uppdelning av ansvaret för hem och familj. Dessutom måste man ta med i beräkningarna att arbete är en förutsättning för att vara sjukskriven. Om man inte arbetar är det inte så konstigt om man inte blir sjukskriven, säger Ulrik Lidwall. 

Ylva Mossing

Rapporten

I rapporten definieras jämställdhet i hemmet utifrån fördelningen av det totala uttaget av dagar med föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning (VAB) mellan förstagångsföräldrarna under barnets tre första levnadsår. Jämställdhet i arbetslivet bestäms utifrån fördelningen av den gemensamma arbetsinkomsten mellan föräldrarna under barnets tredje levnadsår. En fördelning på mellan 40 och 60 procent för vardera föräldern ses som en jämställd fördelning.

Sjukfrånvaron för kvinnan och mannen var för sig följs sedan upp under barnets fjärde och femte levnadsår definierat som sjukskrivning längre än 14 dagar. Hänsyn tas till en mängd andra faktorer som kan påverka sjukfrånvaron exempelvis om familjen får ett ytterligare barn. 

Den första delstudien i rapporten fokuserar på jämställdhet och sjukfrånvaro för kvinnor och män som fick sitt första gemensamma barn under åren 2002–2009. Studien omfattar inte samkönade föräldrapar.

Källa: Försäkringskassans rapport ”Jämställdhet och sjukfrånvaro”