Hur förhindra våld?

Det gränsöverskridande samarbetet måste återupprättas.

Upplopp i Rinkeby. Socialtjänsten i Mönsterås tvingas flytta. Hot och våld mot tjänsteman är ett hot mot hela civilsamhället.

Förutsättningarna är helomvända jämfört med 1980-talet. Polisen vittnar, liksom socialtjänsten, om att närvaron gått förlorad. Avståndet till människor som idag behöver vår hjälp accelererar i takt med problemens komplexitet. Polisen ropar efter mer resurser – det enda som hjälper – och socialtjänsten tvingas öka skyddet mot omvärlden. Något som drabbar både tillgänglighet, öppenhet och i slutändan demokratin.

Var har det förebyggande fältarbetet tagit vägen? Den goda samverkan är borta, skriver polisen Anders Sjöberg i debattartikeln på sidan 40, och vi har tappat greppet om ungdomarna. Det gränsöverskridande samarbetet som tidigare fanns hindrade unga att försvinna in i anonymitet och en problembild. Genom samverkan finns större chans att bryta en negativ trend.

Att samverkan måste återupprättas, anser även forskaren Jörgen Lundälv. Polisen behöver vara synlig och närvarande i mötet med unga. De måste tillsammans med socialarbetare finnas på skola och fritidsverksamheter för att etablera relationer.

När hot och våld ändå uppstår; hur kan du som myndighetsperson skydda dig? Med tanke på de kunskapsluckor inom forskningen som Jörgen Lundälv redogör för i sin artikel på sidan 22, är klyftan mellan utbildningen och praktiken inte så konstig. Socionomen har följt utvecklingen under många år, studenterna har länge efterfrågat utbildning om konflikthantering och självskydd, men i examensmålen finns inte hot och våld med. Jörgen Lundälv ger därför några konkreta råd: Förutom att vara delaktig i det lokala förebyggande arbetet i din kommun är det viktigt att du engagerar dig i arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen. Jobba tillsammans med kollegor och utveckla en nollvision mot hot och våld. Om du eller en arbetskamrat blir hotad; dokumentera vad du varit med om och beskriv dina erfarenheter. Ta hjälp av kollegor i andra kommuner om framgångsrika strategier för skadeförebyggande arbete.

Värt att lägga på minnet är att situationer av rädsla och otrygghet aldrig upplevs från ett håll. Likaväl som hot och våldssituationer kan uppstå, kan vi genom målmedvetet samarbete skapa sammanhang där människor känner tillit och förtroende.