Hur jobbar vi för säkrare arbetsmiljö på HVB-hem?

En kvinna går genom en mörk tunnel. Bilden är svartvit och suddig och förmedlar risk eller ensamhet.

Många av Akademikerförbundet SSR:s medlemmar arbetar i yrken där hot och våld är en del av vardagen. Att motverka detta är en mycket viktig fråga för förbundet. Ingen ska behöva utstå hot eller våld i sitt arbete eller arbeta ensam under riskabla förhållanden.

Hur ser Akademikerförbundet SSR på kompetenskrav för anställda vid HVB-hem?

Våra erfarenheter visar att utbildning skapar trygghet på jobbet. De som är utbildade vet oftare hur de ska agera, har dokumenterade rutiner och upplever ofta att säkerheten är ett tillräckligt prioriterat område.

Socialstyrelsens föreskrifter för HVB föreslog inte en lägsta utbildningsnivå för föreståndare, något som vi kritiserade i vårt remissförslag. Vi tycker att det är viktigt att både föreståndare och personal har en relevant utbildning för det jobb de utför. Detta dels för att kunna ge en god vård och omvårdnad och dels för att kunna göra riskanalyser för att utreda vilken bemanning och kompetens boendet behöver ha.

Hur arbetar Akademikerförbundet SSR för säkra arbetsförhållanden på HVB-hem?

Vi utbildar våra förtroendevalda i arbetsmiljöarbete och informerar medlemmar och arbetsgivare hur de kan bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. När det gäller HVB-hem så deltar vi som enda fackförbund i processen att ta fram en standard för HVB tillsammans med företrädare för arbetsgivare, brukarorganisationer och Arbetsmiljöverket.

Alla som arbetar på HVB ska veta hur man förebygger att hot och våld uppstår och vad som gäller om det väl händer. I introduktion till arbetet på HVB måste det ingå hur man förebygger hot och våldssituationer så väl som hur man agerar om en sådan situation uppstår. Även timvikarier måste få introduktion.

Riskanalyser måste ständigt göras utifrån målgruppen och de personer som bor på boendet för tillfället. Ensamarbete ska inte förekomma.

Förbundet anser också att Arbetsmiljöverket bör få i uppdrag att genomföra fler inspektioner av HVB.

Vem har ansvar för arbetsmiljö och säkerhet på arbetsplatsen? Vem ska man vända sig till om man utsätts för hot eller våld, eller upplever att det finns potentiella risker på arbetsplatsen?

Arbetsgivaren har alltid huvudansvaret, men personal och skyddsombud bör arbeta tillsammans med arbetsgivaren för att förebygga ohälsa som orsakas av hot och våld. Arbetsgivaren ska utreda de risker för hot och våld som kan finnas på arbetsplatsen och genomföra åtgärder för att förebygga riskerna. Det kan exempelvis betyda att det finns en larmfunktion så att en medarbetare snabbt kan kalla på hjälp om det behövs. Det är viktigt att alla anställda känner till de regler och rutiner som finns så att alla vet hur de ska agera om en hot- eller våldssituation uppstår. Att öva på hur ska agera vid en risksituation är ett bra sätt att se till att alla vet hur rutinerna ser ut. 

Som arbetstagare måste du delta i arbetsmiljöarbetet och vara uppmärksam och följa de rutiner och instruktioner som finns. Om du upplever att det finns risk för hot och våld ska du också underrätta din arbetsgivare om det.

Skyddsombuden bevakar att arbetsmiljölagen följs på din arbetsplats. Det ska alltid finnas ett skyddsombud på din arbetsplats. Stora arbetsgivare, som exempelvis kommuner, kan ha ett huvudskyddsombud centralt. För privata verksamheter har förbundet regionala skyddsombud. Vet du inte vem som är ditt ombud kan du antingen höra av dig till ditt lokala fackliga ombud eller till SSR Direkt centralt.

Om något trots allt inträffar måste det finnas rutiner för att den utsatta får snabb hjälp och stöd. 

Vad finns det för riktlinjer för arbetsmiljö gällande hot och våld?

För mer information om hur man förebygger och hanterar hot och våld i arbetslivet, läs förbundets föreskrift. Du kan också läsa vilka lagar och regler som gäller på Arbetsmiljöverkets hemsida.

Får förbundet många frågor om arbetsförhållanden på HVB-hem?

Vi får ofta frågor från medlemmar som är oroliga över ensamarbete på HVB-hem. Vår rekommendation är att de inte ska arbeta ensamma. Om arbetsgivaren inte tar deras synpunkter på allvar rekommenderar vi att de kontaktar skyddsombud eller lokalfackliga. De kan lyfta frågan om risksituationer med arbetsgivaren för att försöka åstadkomma en förändring i arbetsförhållandena.