Inför legitimation för skolkuratorn

Det handlar om barnen. Skolkuratorn måste, liksom sjukhuskuratorn, vara legitimerad.

Det finns inga krav på att en skolkurator ska vara socionom. Men när kommunala skolor söker skolkuratorer är socionom oftast utgångspunkt i kravspecifikationen, säger Maria Malmgren som är ordförande för Sveriges Skolkuratorers Förening.

Ställer friskolorna samma villkor?

I reportaget på sidan 58 får vi veta att några fastställda formella krav på skolkuratorn inte ställs av alla friskolor, men att personen som har funktionen ”måste ha kompetensen”.

Vi vet att variationen mellan kommunala skolor när det gäller antalet elever per skolkurator är stor, men frågan är ändå befogad: Finns en skillnad mellan kommunala skolor och friskolor vad gäller elevernas tillgång till kvalificerat psykosocialt stöd? Hela 99 procent av skolkuratorerna som svarade på Akademikerförbundet SSR:s kartläggning om arbetssituationen för skolkuratorer i början av förra året, var verksamma inom kommunal skola. Endast 1 procent av respondenterna fanns inom friskola. När förbundet nu på nytt kartlägger arbetssituationen gör de därför också en telefonundersökning till cirka hundra friskolor för att ta reda på tillgången till skolkurator hos dem.

Skolkuratorns uppdrag handlar om att föra in psykosocialt arbete i skolan för att bidra till att eleverna uppnår kunskapsmålen. Det professionella sociala arbetet är en självständig disciplin i förhållande till andra professioner på skolan, och måste så vara. Det är förutsättningen för en seriös samverkan. Missbrukas kuratorsrollen genom att skolkuratorn inte har professionell psykosocial kunskap, inte är insatt i strukturella förhållanden på skolan eller har en annan funktion på skolan samtidigt, så äventyras elevernas trygghet och rättssäkerhet.

Samhällsutvecklingen och skolsituationen idag kräver inte bara fler skolkuratorer på plats på skolan – de måste också vara legitimerade.