Inkluderande arbetsplatser i nytt projekt

Kollegor på kontor

Ett hållbart arbetsliv kräver att vi tillvaratar människors olikheter. Arbetslivet måste utformas, planeras och organiseras för att alla ska inkluderas från start. Det ska ett nytt projekt se till.

Projekt UUA – Universellt Utformade Arbetsplatser–  lanseras i dagarna. För att få veta mer om vad projektet egentligen handlar om pratade vi med projektledare Dolores Kandelin Mogard.

Vad är projekt UUA – Universellt Utformade Arbetsplatser?

– Projekt UUA – universellt utformade arbetsplatser är ett EU-projekt, där Akademikerförbundet SSR, Funktionsrätt Sverige, Vasakronan, Sveriges Företagshälsor, Randstad och Swedavia har gått tillsammans i en koalition. Vi har fått projektmedel från Europeiska Socialfonden, ESF, för att kunna driva projektet .

Vad innebär universell utformning?

– Själva begreppet definieras av FN som "sådan utformning av produkter, miljöer, program och tjänster att de ska kunna användas av alla i största möjliga utsträckning, utan behov av anpassning eller specialutformning".

Vad är universellt utformade arbetsplatser?

– Universellt utformade arbetsplatser är arbetsplatser som är inkluderande för alla redan från början. Istället för att en arbetsplats tar fram individuella anpassningslösningar, som ofta är stigmatiserande, eller enskilda åtgärder som är utformade efter specifika målgrupper, är syftet och målsättningen med projektet att flytta fokus till att utforma arbetsplatser som från början är inkluderande för alla. Det innebär en helhetssyn som innefattar mer än en traditionell 'handikappanpassning' eller enskilda integrationsåtgärder. Det handlar om att ’göra rätt från början’ och därigenom få ett arbetsliv som är anpassade för alla.

Vad är syftet med projektet?

– Genom UUA vill vi verka för ett ändrat perspektiv när det gäller hur vi ser på våra kontorsarbetsplatser. Genom att utforma och organisera våra arbetsplatser så att vi bättre kan tillvarata människors olikheter oavsett funktionsnedsättning, ohälsa, språksvårigheter med mera, kan vi få ett arbetsliv som är anpassade för alla. Ett arbetsliv där olikheter ryms och tas tillvara.

Vad ska vi göra?

– Genom projektet vill vi öka kunskaperna om hur den fysiska och sociala arbetsmiljön samspelar med rekrytering, kompetensförsörjning och arbetsorganisation, så att den inkluderade arbetsmiljön kan skapas på arbetsplatserna.  

Detta ska vi göra genom att i steg ett genomföra ett utvecklingsarbete med multikompetenta team inom respektive område. Deltagarna kommer från de olika organisationerna och alla bidrar med sina perspektiv och sin särskilda kompetens.

Utvecklingsarbetet går ut på att utveckla metoder och modeller byggd på forskning inom följande fyra fokusområden:

  • Arbetsplatsens fysiska utformning
  • Arbetsplatsens sociala miljö
  • Arbetets organisering och ledning
  • Kompetensförsörjning och rekrytering

Efter att vi tagit fram metoder och modeller ska vi sedan, i steg två, genomföra kompetenshöjande aktiviteter ute i landet. Det gör vi genom omfattande utbildningsinsatser, där vi sprider metoderna och modellerna till de organisationer och företag som ingår i projektet. Men även till kommuner och andra intressenter.

Vad innebär de fyra olika perspektiven?

– Universell utformning handlar om att utforma den fysiska miljön på arbetsplatsen så att det underlättar alla typer av arbetsuppgifter och möjliggör en flexibilitet som svarar mot medarbetarnas olika behov under olika perioder. En universellt utformad arbetplats gör det också lättare att attrahera nya medarbetare och att kunna erbjuda personer med särskilda behov en ändamålsenlig arbetsplats.

En god social arbetsmiljö är en förutsättning för ett hållbart arbetsliv. Ju bättre arbetsmiljön fungerar för alla desto bättre fungerar den också för de som har särskilda behov av stöd och behovet av individuella anpassningar minskar. 

En universellt utformad arbetsplats ställer höga krav på arbetsorganisationens utformning och ett ledarskap där medarbetarna finns med som en aktiv part. Den förutsätter social inkludering, delaktighet, respekt och tolerans för olikheter, och att chefer och ledare fokuserar på medarbetarnas möjligheter och anpassar både krav och stöd efter individens behov och förutsättningar.

Universell utformning behöver också prägla verksamheternas strategiska kompetensförsörjning och rekryteringsprocesser. Det handlar både om att använda medarbetarnas kompetens på rätt sätt, men också om att bredda rekryteringsbasen och använda andra metoder i rekryteringsarbetet. Det krävs nytänkande för att kunna ta tillvara den potential som finns både hos personer med funktionsnedsättningar och hos personer med lägre kunskaper i svenska. Men också ett normkritiskt synsätt som utmanar förutfattade meningar och föreställningar.

Varför är det här så viktigt?

– Vi kan se idag att olika grupper har svårt att komma in på arbetsmarknaden: personer med funktionsnedsättning, personer med utländsk bakgrund, unga utan fullgjord skolgång. Samtidigt ser vi också hur sjukskrivningar drabbar allt fler – framförallt kvinnor – och att den psykiska ohälsan ökar. För att vi ska få ett hållbart arbetsliv behöver vi bli bättre på att tillvarata människors olikheter. Arbetslivet behöver utformas, planeras och organiseras utifrån en inkluderande utgångspunkt; en fysisk och social arbetsmiljö som passar alla så vi får ett inkluderande arbetsliv. 

Vi ser därför ett behov av att tänka nytt och hitta innovativa lösningar då det gäller hur vi utformar våra arbetsplatser och utveckla dem till att bli universellt utformade och inkluderande och därmed ge alla möjlighet att bidra och utvecklas i arbetslivet.