Jobbet kan öka risken för hjärtsjukdom

Att uppleva stress och höga krav i jobbet ökar risken för hjärt-kärlsjukdom, visar 30 års sammanställd forskning. Sambandet är väl belagt, säger Töres Theorell som är professor vid Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet.

Hjärt-kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i Sverige. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, har nu sammanställt forskning från de senaste 30 åren som undersöker sambandet mellan arbetsmiljö och risken att drabbas av sjukdomar i hjärta och kärl – stroke, hjärtinfarkt och högt blodtryck.

Det finns ett väl belagt samband mellan psykosocial arbetsmiljö och risken att bli sjuk.

Förhöjd risk att bli sjuka har de personer som upplever att arbetssituationen innebär små möjligheter att påverka samtidigt som jobbet ställer höga krav. Att uppleva sig ha låg kontroll och att känna att arbetet är pressande, samt att man anstränger sig utan att bli belönad.  

Att uppleva att man har lågt stöd i arbetet, utsätts för orättvisor, och känna liten möjlighet till utveckling i arbetet ökar risken. Även att arbeta natt, ha långa arbetsveckor eller att utsättas för buller är riskfaktorer.

Det är således inte bara rökning och stillasittande samt kostvanor som påverkar risken att bli sjuk i hjärt-kärlsjukdomar. Den privata sfären, familj och fritidsaktiviteter, kan vara såväl en skydds- som en riskfaktor – för både kvinnor och män.

Töres Theorell, som är ordförande i projektgruppen, vill att man tar upp arbetsmiljöfrågorna mer aktivt och att man inom regeringsdepartementen tar frågorna mer på allvar.

Den totala samhällskostnaden för hjärt-kärlsjukdom uppgick år 2010 till drygt 60 miljarder kronor. Denna består av sjuk- och omvårdnadskostnader, kostnader för informell vård och produktionsbortfall. Prevention minskar lidande och spar resurser, skriver rapportförfattarna. 

– Hur människor har det på jobbet är en nationalekonomisk fråga, säger Töres Theorell.

Även arbetsgivarna bör ta ett större ansvar.

– Det är ju inte konstiga saker som det handlar om. Man måste ge folk vettiga arbetstider, möjlighet att påverka sin arbetssituation och uppmuntran när de anstränger sig. Det är faktorer som arbetsgivarna kan påverka, säger han.