Justeringar i förslaget om hälsoväxling

Regeringsförslaget om hälsoväxling har justerats något efter synpunkter från remissinstanserna. Bara smärre putsningar på ett feltänkt förslag, men kanske kan det bli ett tryck i förhandlingarna om partslösning, säger Ursula Berge.

Regeringen fattade i dag beslut om att förslaget om hälsoväxling ska skickas till Lagrådet. Förslaget har delvis justerats efter synpunkter från remissinstanserna på promemorian i april 2016 och föreslås träda i kraft den 1 juni år 2017.

Justeringarna inkluderar:

  • Högre fribelopp: I förslaget som remitterades sattes fribeloppet till 33 500 kronor per arbetsgivare och år. För att ytterligare förstärka skyddet för små arbets­givare höjs fribeloppet till 40 200 kronor.
  • Risk för selektering föranleder utvärdering: För att möta oron för en ökad selektering på arbets­marknaden där grupper som löper en högre risk för långtids­sjuk­skrivning väljs bort av arbetsgivare föreslås att reformen kontinuerligt utvärderas och följs upp med åtgärder om skyddet ej är tillräckligt. Grupper som redan är utsatta på arbetsmarknaden ska heller inte omfattas av kostnadsansvaret.
  • Tidsgräns för arbetsgivarnas kostnadsansvar: I lagrådsremissen föreslås att arbetsgivares kostnadsansvar sträcker sig från dag 91 till och med dag 914 i ett sjukfall. Detta innebär att avgiftsskyldigheten inte gäller sjukfall efter 2,5 år.
  • Allvarligt sjuka undantas efter ett år: Förändringar görs även så att arbetsgivarens avgiftsskyldighet inte gäller arbetstagare som av Försäkringskassan bedöms ha en allvarlig sjukdom (exempelvis KOL, maligna tumörsjukdomar, MS, ALS och så vidare) efter 365 dagar.

Om arbetsmarknadens parter kan nå överenskommelser som på ett trovärdigt sätt kan sänka sjukfrånvaron minskar behovet för regeringen att ta initiativ till lagstiftning, skriver regeringen i ett pressmeddelande. Detta står nu uttryckligen formulerat i lagrådsremissen.

– Det är positivt att man betonar att man gärna ser en partslösning istället för lagstiftning. Det är det som vi har som mål, att hälsoväxlingen inte ska bli av, säger Ursula Berge.

– De här justeringarna är bara att putsa på ett förslag som i grunden är feltänkt. Det finns ingen forskning eller annat som visar på att ett sånt här initiativ skulle leda till färre eller kortare sjukskrivningar.