KFS: Tillsvidareavtalen reviderade

Avtalsparten Förtecknade Sacoförbund, där bland andra Akademikerförbundet SSR ingår, samt Civilekonomerna och Sveriges Ingenjörer har tillsammans med arbetsgivarorganisationen KFS kommit överens om revideringar gällande nio tillsvidareavtal.

Följande nio tillsvidareavtal har reviderats med anledningen av avtalsrörelsen 2017:

VA-avtalet
Energiavtalet
Flygplatsavtalet 
Parkeringsavtalet
Återvinningsavtalet
Trafikhuvudmännen
Konsult och Serviceavtalet
Läns- och Regionsmuseiavtalet
Fastighets- och näringslivsavtalet

Löneavtalet är samma för samtliga tillsvidareavtal. Det är ett processavtal utan centralt angiva siffror. Notera att den årliga revisionen ska vara slutförd för akademikerna den 1 april varje år.

Viktiga nyheter i avtalen är att medlemmarna får möjlighet att semesterväxla, dvs att växla semesterersättningen mot fler lediga dagar under ett semesterår, nya skrivningar om delpension, hanteringen av långtidssjukskrivna och följsamhet med regleringarna på AB-området (Pacta-bolag, kommuner, landsting och regioner) samt höjningar av särskilda ersättningar per 1 juni 2017, 1 april 2018 och 1 april 2019.

Särskilda skrivningar finns om avsättning för flexpension i kollektivavtalet för Energibranschen, vilket i protokollet kallas för "Extra pensionsavsättningar" som ska göras för att höja avsättningen till avtalspensionen i PA-KFS 09. Den extra avsättningen är 0,5 % på pensionsförmedlande lön från och med 2018-11-01.

Under avtalsperioden kommer parterna dessutom att fortsätta arbetet med avtal och avtalsvård i tre olika arbetsgrupper. När avtalstryck är korrekturläst och klart längre fram, så kommer avtal och protokoll att publiceras här på hemsidan.