Klart avtal för Trossamfund och Ekumeniska organisationer

Nu är 2017 års avtalsrörelse på avtalsområdet Arbetsgivaralliansen bransch Trossamfund och Ekumeniska organisationer (TEO) klar.

Här kommer en kort sammanfattning av de viktigaste nyheterna i avtalet. I bilagan finns förhandlingsprotokollet med bilagor.

Löneavtalet

  • Avtalsperioden är tre år och gäller under tiden 2017-10-01 - 2020-09-30. Det sista året kan sägas upp under förutsättning att avtalen för märkessättande förbund inom industrin sagts upp. 
  • Löneökningsutrymmet är lägst 2,2 % per 2017-10-01, lägst 2,0 % per 2018-10-01 och lägst 2,3 % per 2019-10-01.

Allmänna anställningsvillkor

  • Under regeln om arbetstid har det införts en anmärkning om att friskvård bör stimuleras. 
  • I regeln om förtroendearbetstid har ett ”bör” ändrats till ett ”ska” när det gäller kvartalsvisa avstämningar av arbetstid och ledighet.
  • Kvalifikationstiden för föräldralön har minskats till sex månader. Kvalifikationstiden beräknas även i fortsättningen genom att både tid hos arbetsgivaren och tid hos annan arbetsgivare inom avtalsområdet räknas med.
  • Regeln om ledighet med lön har moderniserats ytterligare genom att uppräkningen av anhöriga har utökats och anges som exempel samt att en anmärkning om riktlinjer lagts till.