Klart med nytt pensionsavtal i staten

Arbetsgivarverket, Akademikerförbundet SSR genom Saco-S och Seko har idag undertecknat ett avtal om nya pensionsbestämmelser för unga medarbetare i staten. Avtalet innebär att ett nytt flexibelt premiebestämt pensionssystem införs, som kommer att underlätta såväl rörligheten på arbetsmarknaden som ett längre arbetsliv.

En nyhet i överenskommelsen är en särskild premie som ökar möjligheterna att gå ned i arbetstid i slutet av sitt arbetsliv. De som inte använder premien får i stället en högre tjänstepension. Därmed är avtalet, som gäller de födda 1988 och senare, ett av de bästa premiebestämda pensionsavtalen på arbetsmarknaden. Genom att avtalet är premiebestämt ger det också bättre förutsättningar för arbetsgivarna att beräkna framtida kostnader.

Flytträtt införs för det intjänande kapitalet, både för dem som omfattas av de nya bestämmelserna och för de avgiftsbestämda delarna i PA 03. Flytträtt ger den enskilde både inflytande och flexibilitet i hur det intjänade kapitalet ska förvaltas.

Det nya pensionsavtalet innebär att:

Arbetstagaren tjänar in till sin pension under i princip hela arbetslivet.

Någon nedre åldersgräns finns inte. Att tidigt börja tjäna in pension ger effekt genom att kapitalet hinner förräntas under lång tid.

Avtalet innebär att premier på 4,5 procent av lönen under taket och 30 procent över taket betalas in till tjänstepensionen. En del av premierna kan individen själv välja försäkringsgivare. Avtalet ger också möjlighet för den enskilde att under vissa förutsättningar öka sin individuella pensionsavsättning.

Den som är sjuk eller föräldraledig har ett förbättrat intjänande än i tidigare pensionsavtal.

En premie på 1,5 procent på lönesumman avsätts till en särskild försäkring som gör det möjligt för arbetstagaren gå ner i arbetstid i slutet av sitt arbetsliv. För den som väljer att arbeta fram till pensionen bidrar premien till en högre ålderspension.

Det nya avtalet, PA16, innehåller två avdelningar. Avdelning I gäller för födda 1988 och senare. Avdelning II innehåller de pensionsbestämmelser som idag finns i PA03. Avdelning II gäller för födda 1987 och tidigare.

Det nya pensionsavtalet börjar gälla den 1 januari 2016.