Kommuner positiva till mottagande av ensamkommande barn

Förra året utvidgades Migrationsverkets möjlighet att anvisa kommuner att ta emot asylsökande ensamkommande barn. Generellt sett har kommunerna positiva erfarenheter. Det visar Länsstyrelsens årliga undersökning bland landets kommuner.

På uppdrag av regeringen följer Länsstyrelsen i hela landet hur den regionala organiseringen och genomförandet av insatser för nyanlända fungerar på lokal och regional nivå.

Nu presenteras resultaten från årets enkät, Meta 2014, som 239 av landets 290 kommuner har svarat på.

Fem områden har varit i fokus i enkäten: hem för vård och boende, familjehem, utslussnings-/träningsboende, gode män och särskilt förordnad vårdnadshavare.

Överlag anser kommunerna att mottagandet fungerar bra. Allra bäst fungerar det när det gäller hem för vård och boende och gode män. Däremot har de svårare att hitta familjehem och att tillgodose behoven av särskilt förordnad vårdnadshavare.

Mönstret är det detsamma som 2013 och 2014 och Länsstyrelsen drar slutsatsen att Migrationsverkets nya möjlighet att anvisa kommuner att ta emot ensamkommande barn inte har påverkat kommunernas erfarenheter.

När det gäller samverkan med andra aktörer syns däremot en förändring. Fler kommuner än tidigare upplever att samverkan med exempelvis Migrationsverket och primärvården har försämrats jämfört med tidigare år. Samverkan med barn- och ungdomspsykiatrin har varit dålig alla år.

Det största hindret för samverkan är tidsbrist, både hos andra aktörer och inom den egna verksamheten. Och flera kommuner uppger att tidsbristen ökar.