Kommunerna som vänder krisen

Vi har i flera år läst och hört om socialtjänstens kris. Men nu börjar det förbättringsarbete som många kommuner startat ge resultat.

De senaste två till tre åren har bildern av läget i socialtjänsten varit mer eller mindre nattsvart. Akademikerförbundet SSR har bidragit till detta genom att synliggöra att socialsekreterare fått en allt mer ohållbar arbetssituation med ökande personalomsättning och sjukskrivningar till följd. Men nu tycker jag mig börja se en vändning. Kommuner som gör målmedvetna satsningar kan nu åtminstone tillsätta sina socialsekreterartjänster.

Strategiskt och målmedvetet

SVT rapporterade förra veckan om en genomgång av hur 40 kommuner använder socionomer från bemanningsföretag. Bara sex av de 40 kommunerna hade inte anlitat bemanningsföretag. Två av dessa är Östersund och Umeå. Vad kan vi lära av dem? Att arbeta strategiskt och målmedvetet.

Umeå har infört en kompetenstrappa där lönetillägg ges kopplat till varje steg. Utöver lönetillägget ges lönehöjningar i lönerevisionen varje år. Nya socialsekreterare får mer stöd och handledning för att komma in i arbetet. Vem ger dem det? Jo två av de fyra specialistsocionomer som anställdes för drygt ett år sedan för att ge möjlighet för erfarna socialsekreterare att kunna utvecklas i yrket och få tid till att göra det som de tidigare gjorde parallellt med utredningsarbetet.

Den tredje har som ansvar att vara medhandläggare när en LVU-utredning inleds så att oerfarna socialsekreterare inte ska stå själva med beslutet om att föreslå tvångsvård av ett barn eller ej. När jag träffade de tillträdande specialistsocionomerna och deras chefer i augusti förra året hade de genom att nämna specialistsocionomerna i jobbannonser ökat antalet ansökningar från 0 till 40.

Sex timmars arbetsdag

I Östersund ökade sjukskrivningstalen markant mellan 2014 och 2015, och då särskilt för enheten för försörjningsstöd. Under ett halvår testade 18 socialsekreterare där att arbeta sex timmar om dagen och försöket blev så attraktivt att intresset för att arbeta på enheten ökade så att de nu har full bemanning. Det ska bli spännande att höra vad den kortare arbetsdagen har fått för effekt på sjuktalen. Sundsvall och Enköpings kommuner har fattat beslut om att också testa kortare arbetsdagar inspirerade av Östersund.

Förra veckan besökte förbundsordföranden Heike Erkers Håbo kommun där enhetscheferna tagit det nära ledarskapet på allvar. Någon av dem finns alltid på plats så att socialsekreterare kan få stöd i ärenden om det behövs. Alla tjänster inom barn och unga är tillsatta, myndighetsutövning och öppenvård ligger numera under samma chef och samarbetet inom förvaltningen fungerar bättre.

Själv besökte jag min gamla arbetsplats Sundbyberg förra veckan där man startat ett traineeprogram för socialsekreterare som börjar under den verksamhetsförlagda utbildningen på termin fem, arbete en dag i veckan under termin sex och sju och sen möjligheten att få en anställning med en erfaren mentor efter examen. En successiv introduktion i yrket som socialsekreterare. Till kommunens mottagningsenhet ringer socionomer och frågar om de har några lediga tjänster. Från att ha varit en krisande organisation som mest släckte bränder har de idag goda förutsättningar att jobba med förändringsarbete. Det har de åstadkommit genom att jobba med positiv feedback, den sociala arbetsmiljön och genom att ge medarbetarna stort handlingsutrymme.

Utmaningar – och goda exempel

Det finns fortfarande många utmaningar inom socialtjänsten i de här kommunerna och i landet i stort. Hur kan socialtjänsten bli mer tillgänglig för invånarna? Hur kan de som har behov av insatserna bli medskapare i att hitta bättre lösningar? Hur ska socialtjänsten kunna möta de stora strukturella utmaningarna med brist på bostäder och jobb för dem som saknar gymnasiebetyg? Men det finns goda exempel att inspireras och ta lärdom av. Det handlar om minskad arbetsbelastning, nära ledarskap, god löneutveckling utan att behöva byta jobb och möjlighet att utvecklas i yrket. Vill du bli inspirerad av fler kommuner? Läs det extra numret av Akademikern som kom ut förra veckan – en hel tidning om goda exempel på förbättringsarbete inom socialtjänsten.