Konkurrensklausuler i anställningsförhållanden – vad gäller?

Många av förbundets chefsmedlemmar har konkurrensklausuler i sina anställningsavtal. Om en konkurrensklausul är giltig eller inte har prövats flera gånger i Arbetsdomstolen. Nyligen kom en dom som belyser vilka faktorer som är av betydelse vid denna prövning.

Genom anställningsavtalet är du och arbetsgivaren bundna av en ömsesidig lojalitetplikt.  Den följer direkt av anställningsavtalet även om du och arbetsgivaren inte uttryckligen har träffat något avtal om detta. Den gäller så länge anställningen består, alltså också under uppsägningstiden. Lojalitetsplikten innebär att du som arbetstagare ska vara lojal mot arbetsgivaren och vice versa. Du är förhindrad att starta en verksamhet som konkurrerar med arbetsgivarens så länge anställningen består.

Efter avslutad anställning  

Däremot är du i princip fri att konkurra med din gamla arbetsgivare när anställningen har upphört. Arbetsgivaren kan därför ha ett intresse av att avtala om att du inte får bedriva och/eller ta anställning i en konkurrerande verksamhet. Avtal om konkurrensklausuler kan ha olika syften och vara utformade på olika sätt. Den kan gälla för olika lång tid, för olika geografiska områden och vara mer eller mindre långtgående. Utgångspunkten är att konkurrensklausuler är giltiga och rättsligt bindande. Men det råder inte total avtalsfrihet. Tillåtligheten av konkurrensklausuler begränsas av avtalslagen, 1969 års kollektivavtal om konkurrensklausuler och Arbetsdomstolens praxis. En konkurrensklausul kan jämkas eller lämnas utan avseende efter domstolsprövning.

Faktorer av betydelse vid bedömningen

En konkurrensklausul är inte bindande för arbetstagaren om den sträcker sig längre än vad som är skäligt enligt 38 § avtalslagen. Av Arbetsdomstolens praxis framgår att skälighetsbedömningen präglas av en strakt restriktiv syn på konkurrensklausuler.

Av den senaste domen och tidigare praxis framgår att det görs en helhetsbedömning av klausulens skälighet. För det första beaktas om arbetsgivaren har ett berättigat syfte med konkurrensbegränsningen. Berättigat syfte är att skydda tekniskt eller företagsspecifikt kunnande som arbetsgivaren förvärvat eller utvecklat, att skydda bestående kundrelationer, särskilt om de tillkommit genom aktiv kundbearbetning eller att skydda företagshemligheter. Om syftet däremot varit att hålla kvar en arbetstagare med särskilda kunskaper och särskild kompetens, är det inte berättigat.

För det andra beaktas i vilken utsträckning klausulen begränsar arbetstagarens möjlighet att bedriva yrkesverksamhet. Hur omfattande är den verksamhet som arbetstagaren förbjuds att bedriva och hur lång är bindningstiden, d v s hur länge gäller klausulen? Drabbas arbetstagaren av några sanktioner vid överträdelse av klausulen?

För det tredje beaktas om arbetstagaren får någon kompensation under bindningstiden eller om lönen eller anställningsvillkoren har bestämts utifrån de begränsningar klausulen innebär.

Därutöver tas hänsyn till arbetstagarens ställning i verksamheten, arbetstagarens anställningstid och om klausulen varit föremål för verkliga förhandlingar mellan parterna. Även allmänintresset av att upprätthålla konkurrens på den marknad företaget agerar på, bör kunna beaktas.

1969 års kollektivavtal om konkurrensklausuler

Det är ett kollektivavtal inom industrisektorn som begränsar användningsområdet och tillåtligheten av konkurrensklausuler. Avtalet är uppsagt för omförhandling, men gäller i dagsläget. Avtalet har relevans vid prövningen av konkurrensklausulers giltighet. Om din arbetsgivare omfattas av kollektivavtalet är det inte möjligt för arbetsgivaren att träffa avtal med dig som går längre än vad avtalet anger. Avtalet anses också vara en generell norm och har betydelse vid bedömningen av vad som anses skäligt enligt 38 § avtalslagen. I AD 2015 nr 8 konstaterade domstolen att även om kollektivavtalet inte är bindande mellan parterna så bör en jämförelse ändå göras med avtalet vid bedömningen om konkurrensklausulen är skälig.

Kollektivavtalet innehåller bl.a. bestämmelser om inom vilket område konkurrensklausuler får användas, hur länge klausulen får gälla och att arbetsgivaren ska kompensera arbetstagaren för den olägenhet konkurrensförbudet innebär. Om en konkurrensklausul ska tas in i anställningsavtalet ska prövas i varje enskilt fall och inte ske slentrianmässigt. Vid prövningen och utformningen av klausulen ska hänsyn tas till arbetstagarens frihet att utöva sitt yrke och arbetsgivarens intresse av att skydda sin verksamhet.

Kollektivavtalet begränsar användningsområdet för konkurrensklausuler. Konkurrensklausuler får endast förekomma hos arbetsgivare som är beroende av en självständig produkt- eller metodutveckling och som genom sådant utvecklingsarbete förvärvat tillverkningshemligheter eller företagspecifikt kunnande. Arbetstagaren ska också genom anställningen fått kännedom om sådana tillverkningshemligheter. Det krävs också att det skulle vara till påtagligt men för arbetsgivaren om uppgifterna avslöjandes.

Det finns också begränsningar avseende bindningstiden, det vill säga hur länge konkurrensklausulen får gälla efter att anställningen upphört. Bindningstiden får inte vara längre än den beräknande livstiden för arbetsgivarens skyddsvärda ”know-how”. Som huvudregel får bindningstiden inte vara längre än 24 månader och om livslängden på det som skyddas är kort, 12 månader. 

Arbetsgivaren ska ersätta arbetstagaren för den olägenhet konkurrensförbudet innebär. Kompensationen ska avse skillnaden mellan lönen hos arbetsgivaren och lönen hos en ny arbetsgivare. Ersättningen ska inte överstiga 60 % av tidigare lön och inte utgå längre än konkurrensförbudet gäller. Eventuellt normerat skadestånd för överträdelse ska sättas i rimlig relation till arbetstagarens lön. Sex genomsnittliga månadsinkomser anses vara tillräckligt skydd.

Att tänka på

Om du erbjuds en anställning är det ofta svårt att inte acceptera arbetsgivarens begäran om en konkurrensklausul i anställningsavtalet. Du vill inte riskera att inte få anställningen. Men du kan förhandla om omfattningen och innehållet i klausulen. Vad är syftet med klausulen? Vad ska skyddas? Hur omfattande är klausulen? Får du någon kompensation? Hur lång är bindningstiden? Drabbas du av sanktioner vid överträdelse – hur är dessa utformade?  Kom överens om återkommande översyner av klausulen där ni bedömer om det fortfarande finns ett behov och om utformningen alltjämt är lämplig.

När du skrivit på konkurrensklausulen är den giltig. Den är bindande så länge ni inte kommer överens om annat eller en domstol gör en annan bedömning. Det är därför viktigt att tänka över innehållet i klausulen innan du skriver på!