Kritik mot kommunen i Yarafallet

Den mördade åttaåriga flickan Yara fick inte den vård och det skydd hon hade rätt till av Karlskrona kommun. Socialnämnden får nu kritik av Inspektionen för vård och omsorg, IVO, efter en granskning av kommunens lex Sarah-utredning.

Yara, som bodde hos släktingar i Karlskrona, dog i april i fjol efter att ha misshandlats i hemmet. IVO har granskat hur socialnämnden i Karlskrona utredde flickans behov som ensamkommande barn och hur släktingfamiljens lämplighet utreddes, skriver myndigheten i ett pressmeddelande.

”När man utredde flickan pratade man väldigt lite med henne själv och bedömde att hon inte hade några särskilda behov, trots att hon upplevt krig och flykt”, säger Joonas Terje, enhetschef och ansvarig beslutsfattare på IVO, i pressmeddelandet.

Brister i granskningen

Inte heller familjens lämplighet granskades på ett tillräckligt sätt, enligt Terje. Myndigheten betraktade ärendet som en privat placering ”trots att det saknades grundförutsättningar för en sådan placering”.

IVO kritiserar socialnämnden för att den inte utrett varken flickan eller det enskilda hemmet, samt för att man inte följt upp flickans situation på ett tillfredställande sätt. De anmälningar från omgivningen och polisen om flickans situation hanterades också på ett bristfälligt sett och borde ha utretts.

IVO bedömer dock att de åtgärder som Socialnämnden, efter en lex Sarah-utredning, vidtagit för att förbättra kvaliteten på utredningar och placeringar av ensamkommande flyktingbarn är lämpliga och tillräckliga. Det finns inga ytterligare krav på åtgärder.

Lex Maria

Det lex Maria-ärende som gällde brister i skolhälsovårdens uppföljning av flickan avslutas dock utan kritik. Elevhälsan har enligt IVO gjort många bra förändringar, där familjehemsplacerade och ensamkommande barn ska följas enligt en särskild rutin.